Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZAs bokslutskommuniké 2020: Goda framtidsutsikter efter en arbetsam period.

08:05 / 16 February 2021 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år 2020. Lönsamheten för det gångna året har påverkats negativt av minskande volymer orsakade av pandemin, samt av engångskostnader kopplade till ett åtgärdsprogram som bolaget lanserade i april 2020 i syfte att möta konjunkturnedgången. Bolaget ser dock ljust på framtiden och har bland annat börjat bygga en ny fabrik i Estland för att möta kommande volymuppgångar. Nya förvärv ligger också i strategin framåt, vilket möjliggörs av ett mycket starkt kassaflöde.

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober - 31 december 2020)
  • Nettoomsättningen uppgick till 493,7 MSEK (547,9). Omsättningen har främst påverkats negativt av volymbortfall genom koncernens åtgärdsprogram (ca 25 MSEK), lägre volymer orsakade av pandemin hos koncernens största kund (ca 25 MSEK), samt valutaeffekt (ca 15 MSEK).
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 18,6 MSEK (11,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,8 % (2,1). Rörelseresultatet har påverkats negativt av volymminskningar kopplade till pandemin.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (5,5), vilket motsvarar 0,15 SEK per aktie (0,16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,6 MSEK (8,9).

 

HELÅRET (1 januari - 31 december 2020)
Nettoomsättningen uppgick till 2 154,9 MSEK (2 067,7). Ökningen är ett netto av förvärv, nya kunder, minskade kundvolymer kopplade till pandemin, volymbortfall under koncernens åtgärdsprogram samt negativ valutakursförändring.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 47,8 MSEK (67,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,2 % (3,3). Rörelseresultatet har påverkats negativt av volymminskningar kopplade till pandemin, samt kostnader för åtgärdsprogrammet som genomfördes vid virusutbrottet, vilket belastade rörelseresultatet under det andra kvartalet med 24,7 MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (23,6), vilket motsvarar -0,04 SEK per aktie (0,73).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 181,8 MSEK (122,0).
  • Styrelsen kommer till Årsstämman att föreslå en utdelning om 0,25 SEK per aktie (0,00).

 

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten

"Vi har sett hur våra största tillverkningskluster hanterat volymsvängningar under pandemin på ett unikt sätt. I Sverige återkom rörelsemarginalen under fjärde kvartalet till över 9%, trots minskade volymer. Vårt arbete framöver inriktas därför på att utveckla våra mindre kluster på ett liknande sätt."

"Vi har under lång tid uppvisat starka kassaflöden. Så skedde även år 2020, med ett kassaflöde som uppgick till 182 MSEK (122). Vår operativa nettoskuld kunde därför minskas med 23 %, från 350 MSEK till 270 MSEK. Det ger handlingsfrihet och möjligheter till bland annat nya strategiska förvärv.""Virusutbrottet har tillfälligt överskuggat vår tids stora utmaning, att minska utsläppen av koldioxid.
HANZAs affärsmodell stödjer den globala klimattrenden, och vi kommer utöka arbetet med att skapa gröna leverantörskedjor."

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2021, kl 08.05. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/