Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA expanderar i Finland med nytt förvärv

08:55 / 19 March 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) har i dag förvärvat Suomen Levyprofiili Oy ("SLP"), en framgångsrik finsk tillverkare av plåtmekanik. Affären är ett viktigt steg i HANZAs pågående arbete att expandera koncernens utvecklingskluster.

SLP har drygt 100 medarbetare och bedriver verksamheten i en modern produktionsanläggning i Joensuu, nära HANZAs övriga fabriker i Finland. Förvärvet kompletterar HANZAs existerande tillverkningsteknologier i Finland, och följer således bolagets affärsmodell att skapa kundvärde genom att knyta samman olika fabriker och erbjuda komplett kontraktstillverkning.

"Regionala och kompletta tillverkningskluster är ett framgångsrecept för våra kunder, vilket blivit speciellt tydligt under pandemin", säger HANZAs vd Erik Stenfors. "SLP är ett välskött företag som stärker vårt erbjudande i Finland och vi välkomnar deras duktiga medarbetare till HANZA."

Säljare av SLP är investerare kopplade till det finska investmentbolaget Helmet Capital Oy. HANZA tillträder omgående och kommer under år 2021 att arbeta med att utveckla och integrera fabrikerna i Finland i nära samarbete med befintliga kunder.

"Vi är glada över att nu ingå i HANZA koncernen, säger Aku Lampola, vd SLP. "Våra kunder efterfrågar ett bredare tillverkningserbjudande och nu kommer vi att kunna utvecklas snabbare i såväl Joensuu som internationellt tillsammans med andra delar av HANZA koncernen."

Information om transaktionen och finansiell information
SLP omsätter ca. 150 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om ca 14 MSEK (9,3%). Räntebärande lån exklusive aktieägarlån uppgår till ca. 22 MSEK. Priset för 100 % av aktierna SLP uppgår till ca. 33 MSEK. Vidare övertar HANZA vid tillträdet ett aktieägarlån till SLP om ca 15 MSEK. Värderingen av SLP, inklusive den övertagna fordran, motsvarar därmed ca. 3,4 gånger EBITDA och en EV/EBITDA multipel om ca 5.

Köpeskillingen består av en kontant fast köpeskilling, en kontant tilläggsköpeskilling, samt en aktiedel om 1,8 M aktier i HANZA som emitterats med stöd av årsstämmans bemyndigande. Aktierna omfattas av så kallad lock-up (får ej avyttras) fram till och med den 1 april 2022. Aktiekapitalet ökas därmed med 180 000 kronor och antalet aktier i HANZA efter emissionen uppgår till 32 779 928. Nyemissionen innebär en utspädning om ca. 5,5 %.

Integrationskostnader bedöms uppgå till ca. 6 MSEK och att i huvudsak belasta första kvartalet 2021. Med hänsyn tagen till integrations- och förvärvskostnader bedöms SLPs bidrag till HANZAs rörelseresultat under det första året (år 2021) därmed bli begränsat. Förvärvets fullständiga påverkan på HANZA-koncernen kommer att fastställas genom förvärvsanalysen med anpassning till IFRS, vilken ännu inte är slutförd.

Inbjudan till presentation av förvärvet
HANZA bjuder in till en kombinerad telefonkonferens och audiocast där vd Erik Stenfors och cfo Lars Åkerblom kommer att presentera förvärvet och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på HANZAs hemsida då konferensen inleds.

  • Tid: Fredag den 19 mars, kl. 11.00 CET

  • Länk till webcast:

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6
  • Telefonnummer till konferensen: 
Sverige: +46 8 566 426 51
Storbritannien: +44 333 300 08 04
USA: +1 855 857 06 86
  • PIN-kod: 55293591#
Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För tillgång till presentationen följ länken https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6 eller ladda ner den från HANZAs hemsida www.hanza.com/en innan eventet. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.
  • För mer information om sändningen:
https://financialhearings.com/event/13797

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 mars 2021, kl 08.55. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2020 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/