Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA delårsrapport, januari - mars 2021

08:30 / 26 April 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2021. Den visar på en ökande lönsamhet och ett fortsatt starkt kassaflöde. Vidare beskriver bolaget hur förvärvet i mars var ett viktigt steg i bolagets strategiska plan. Framöver ser HANZA en växande marknad.

Första kvartalet (1 januari - 31 mars)
  • Nettoomsättningen uppgick till 567,4 MSEK (599,1). Kvantifierbara poster som påverkar jämförelsen med kvartal 1, 2020, uppgår till netto ca. -70 MSEK. Justerat för dessa var tillväxten cirka 7 %.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 22,5 MSEK (20,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,0 % (3,4). Kostnader direkt hänförliga till förvärvet av SLP belastade kvartalet med 6,0 MSEK. Exklusive denna post uppgick rörelseresultatet till 28,5 MSEK (20,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 % (3,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,1 MSEK (6,4), vilket   motsvarar 0,27 SEK per aktie (0,19).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,1 MSEK (67,6).

 

Väsentliga händelser under perioden
  • Den 19 mars förvärvade och tillträdde HANZA Suomen Levyprofiili Oy ("SLP"), en framgångsrik finsk tillverkare av plåtmekanik med drygt 100 medarbetare.
  • Den 23 mars presenterade valberedningen sitt förslag till styrelse inför årsstämman; vilket var ett omval av styrelsen i sin helhet.

Vd Erik Stenfors kommenterar rapporten

"Vi såg under förra året hur våra mogna tillverknings­­­kluster klarade att möta en snabbt varierande efterfrågan, med god lönsamhet. Vi arbetar nu aktivt för att bygga upp våra mindre kluster för att skapa en motsvarande nivå i hela koncernen."

"Vi ser en god utveckling av vår försäljning och vi har under kvartal 1 beslutat om kapacitets­höjande maskininvesteringar om ca 30 MSEK som kommer att installeras under hösten. Parallellt uppför vi vår nya produktionsanläggning för komplex montering i Estland som kommer att invigas i början av nästa år."

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 april 2021, kl 08.30. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/