Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA: Kommuniké från årsstämma

17:07 / 26 April 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 26 april 2021 varvid bl.a. nedanstående beslut fattades. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

  • Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en utdelning på 0,25 SEK per aktie, totalt 8 944 982 SEK, samt att 227 607 457 kronor överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 28 april. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.           

  • Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson, enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Francesco Franzé. Till vice ordförande omvaldes Gerald Engström.

  • Stämman beslutade att arvode ska utgå med 360 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 180 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 080 000 SEK. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 60 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 25 000 SEK för ordförande och 12 500 SEK för övriga utskottsledamöter.

  • Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor.  Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.

  • Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 samt riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.      

     
  • Stämman fattade beslut om att godkänna ersättningsrapporten.

  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 350 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,8 % av nuvarande aktiekapital. 

  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Ändringen innebär att bolagets säte ändras till att vara Stockholm.
Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/