Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA erfar en stark resultatutveckling under det andra kvartalet

13:00 / 14 June 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) bedömer att rörelseresultatet för det andra kvartalet kommer att överstiga 35 MSEK, med en omsättning som överstiger 600 MSEK.

Genom en fortsatt god utveckling av koncernens båda operativa segment och en stabil marknadsutveckling bedömer bolaget att koncernen uppnår en omsättning som överstiger 600 MSEK under det andra kvartalet 2021 (559 MSEK i kvartal 2, 2020).

Rörelseresultatet för det andra kvartalet bedöms överstiga 35 MSEK (17,7 MSEK i kvartal 2, 2020, efter justeringar för engångskostnader).

Externa analytiker har uppskattat koncernens marginal för det andra kvartalet 2021 till ca. 4,6-5,0 %, efter eventuella justeringar för engångskostnader. Koncernens rörelsemarginal enligt bolagets bedömning ovan förväntas uppgå till ca. 5,8 %, vilket således är ca. 0,8-1,2 procentenheter högre. Inga engångskostnader förväntas belasta det andra kvartalet.

HANZA rapporterar normalt rörelseresultatet som resultat innan avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA), vilket även gäller denna bedömning. Fullständig information kommer att redovisas i HANZAs delårsrapport för det andra kvartalet, vilken publiceras den 27 juli 2021.

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juni 2021, kl 13.00. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/