Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA: Delårsrapport januari - juni 2021

07:30 / 27 July 2021 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) redovisar en god utveckling under det andra kvartalet 2021. Även långsiktigt ser HANZA en ökande efterfrågan, varför bolaget gör ytterligare investeringar i koncernens tillverkningskluster.

Andra kvartalet 2021
  • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 633,8 MSEK (559,0).
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 40,4 MSEK (-12,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 % (-2,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,0 MSEK (-19,6), vilket   motsvarar 0,73 SEK per aktie (-0,58).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,4 MSEK (26,7).

 

Första halvåret 2021
  • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 1 201,2 MSEK (1 158,1).
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 62,9 MSEK (7,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,2 % (0,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 35,1 MSEK (-13,2), vilket   motsvarar 1,00 SEK per aktie (-0,39).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,5 MSEK (94,3).

Vd Erik Stenfors kommenterar rapporten

"Vi ser att marknaden uppskattar HANZAs unika erbjudande. Under våren 2021 har vi erhållit ett flertal nya kunder och projekt. För att möta efterfrågan fortsätter vi att vidareutveckla våra sex tillverkningskluster. Under andra kvartalet beslutade vi om ytterligare investeringar för 35 MSEK."

"Långsiktighet är en ledstjärna för HANZA och det är tydligt att vår strategi ger resultat. Under kvartal 2 uppvisade ca 70% av HANZA en rörelsemarginal runt 10% vilket resulterade i en koncernmarginal om 6,4%. Bibehållna finansiella kostnader under expansionen gör att nettoresultatet förbättras betydligt; vinst per aktie uppgick till 0,73 SEK i kvartal två."

"Vi arbetar med att färdigställa våra nuvarande sex tillverkningskluster. När denna fas är genomförd kommer vi att ytterligare skala upp verksamheten för att möta det globala behov som finns av HANZAs affärsmodell."

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 juni 2021, kl 07.30. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/