Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Hifab

Leading project management company

Hifab

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framförallt i Sverige men även internationellt. Bolaget stödjer sina kunder genom alla delar av ett byggprojekt, från tidiga strategiska frågeställningar till färdigställande och förvaltning. Hifabs övergripande finansiella mål är att nå en vinstmarginal om sju procent av omsättningen över en konjunkturcykel.Hifab - Proffs på att leda projekt

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver främst projekt i Sverige men även internationellt, fördelningen är ungefär 70 procent Sverige och 30 procent internationellt. Bolagets mål är att växa genom att addera nya projektnischer samt nya geografiska marknader. Hifabs affärsidé är att erbjuda kunderna projektledning och rådgivning för en hållbar utveckling och optimering av kundens resurser, med målet att utveckla tillgångar, verksamheter och processer. Bolagets övergripande finansiella mål är att nå en vinstmarginal om sju procent av omsättningen över en konjunkturcykel.

Hifab har ett övergripande intresse i det dagliga arbetet - att genomföra kundens projekt så bra som möjligt inom väl definierade ramar och mot tydliga mål. Hifab:s kärnkompetens är projektledning och konsultverksamhet men man erbjuder även kunden ett helhetskoncept där även projektering ingår. I helhetskonceptet Hifab Total sköter bolagets konsulter projektledningen medan man tar in underkonsulter för projektering. Hifab har genom sin gedigna historik erfarenheten av att hitta rätt företag och medarbetare till kundens projekt vid en upphandling.

Hifab har historiskt fokuserat framförallt på byggsektorn men driver projekt inom ett flertal nischer där fastighet, infrastruktur, industri, miljö, energi och processteknik är exempel. Utöver dessa projektledningsområden driver bolaget, via dotterbolaget Hifab International, biståndsprojekt i ett tjugotal utvecklingsländer. Inte sällan handlar det om infrastrukturprojekt som i mångt och mycket relaterar till bolagets kärnkompetensområde.

Internationellt samarbete

Hifab kan anlitas dels som rådgivare och konsult inför viktiga ekonomiska överväganden, dels som projektledare i det operativa arbetet. I internationella uppdrag samarbetar bolaget såväl med svenska företag som med aktörer som EU, SIDA, Världsbanken samt regeringar och ministerier i olika länder.

Medarbetarna i fokus

Nio av tio teknikkonsultföretag signalerar ett behov att anställa mer personal. Kompetensbristen skapar utmaningar i leveransen av Hifab:s tjänster, spär på personalomsättningen och driver upp lönekostnaderna. Medarbetarnas kompetens och motivation är själva nyckeln i verksamheten, och att uppfattas som den attraktivaste arbetsgivaren är högt prioriterat.

För att uppfattas som den attraktivaste arbetsgivaren anser Hifab det vitalt med en tydlig värdegrund och i bolagets fall kretsar den kring följande tre värdeord; affärsmässighet, samverkan och engagemang. Även en givande företagskultur premieras, där kamratskap och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare är av stor betydelse. Bolaget har som utgångspunkt att arbeta i team bestående av både generalister och specialister för att ge ytterligare möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Ytterligare initiativ för att måna om medarbetarna är bland annat en egen projektledarskola där interna resurser används för att forma framtidens chefer. Ett annat exempel på hur intern kompetens sprids, används och bevaras i organisationen i form av strukturkapital är bolagets egenutvecklade verksamhetssystem där alla anställda har möjlighet att ta del av insamlade data och erfarenheter från tidigare projekt.

Exempel på projekt:

Slussen - Hifab är i ett konsortium projekteringsledare i framtagandet av systemhandlingar för Slussens ombyggnad. Utvecklingen av Slussen i Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt med en beräknad totalkostnad på 8 miljarder. Beställare är Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Norra länken - Norra länken öppnades för trafik i slutet av 2014. Den 4 km långa vägsträckan går huvudsakligen i tunnlar. Hifabs uppdrag omfattade byggledning innefattande områdena geoteknik, mätning och reglering samt betong. Beställare var Trafikverket.

Lunds energi - Hifab har ett uppdrag att utarbeta en arbetsmiljömanual samt ta fram miljöprogram för ett nytt bioeldat kraftvärmeverk. Projektkostnaden totalt är 2 miljarder.