HMS Networks styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier

13:30 / 8 mars 2017 HMS Networks Pressmeddelande

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2016 fattat beslut om köp av egna aktier i ett återköpsprogram till ett värde om maximalt 10,4 MSEK. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS aktiesparprogram.
Återköpet kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (tillsammans "EU-förordningarna") och kommer att förvaltas av SEB som fattar sina handelsbeslut oberoende av HMS, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.
Återköpsprogrammet kommer att vara föremål för följande villkor. Köpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter samt i enlighet med EU-förordningarna. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen dock längst till årsstämman 2017 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i förordning (EU) 2016/1052 iakttas. Återköp får ske av högst 26 000 aktier till ett sammanlagt värde av maximalt 10,4 MSEK. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant.
Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på HMS hemsida www.hms-networks.com.

Återköp får inte resultera i att HMS innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 11 704 717 och HMS innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 2 883 egna aktier.

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Gunnar Högberg, CFO HMS, +46 709-17 29 95

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13.30 den 8 mars 2017.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2016 uppgick till 952 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Nivelles, Ravensburg och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Indien, England, Spanien och Danmark. HMS har 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Pressmeddelande (PDF)

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

Thomson Reuters ONE

Denna information skickades av Thomson Reuters ONE http://www.thomsonreutersone.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.