Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Intervacc

Vaccines and pharmaceuticals for animal health

Intervacc

Intervacc är ett life science-bolag som utvecklar, marknadsför och säljer vacciner och läkemedel för djurhälsovård. Bolaget har dels befintlig försäljning via dotterbolaget Nordvacc samt bedriver även utveckling av vaccin. Intervaccs huvudprodukt är vaccinet Strangvac® som skyddar mot hästsjukdomen kvarka. Efter många års forskning och utveckling befinner sig Intervacc i slutskedet av utvecklingen av Strangvac®. Bolaget är även igång med en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar samt en vaccinkandidat mot juverinfektion på kor.Moderna och effektiva vacciner

Intervaccs affärsidé är att utveckla moderna, effektiva och säkra vacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella veterinära infektioner. Bolaget är uppdelat i tre delar. Moderbolaget Intervacc bedriver forskning och utveckling inriktat på antibakteriella vacciner inom djurhälsovård. Dotterbolaget Nordvacc marknadsför och distribuerar vaccin, läkemedel och vitaminer på ett tiotal olika marknader med huvudfokus mot Norden och Baltikum.

Bolaget säljer årligen cirka 12 miljoner vaccindoser. Nordvacc avser även att förvärva marknadsrättigheter för ytterligare produkter som kan komplettera och bredda bolagets nuvarande produktportfölj. Den sista delen innefattar Mybac Vettech som är ett laboratorium för veterinär diagnostik inom bakteriologi och mykologi. Bolaget genomför mikrobiologiska analyser på prover inskickade av kunder från hela Sverige.

Strangvac® – vaccin mot hästsjukdomen kvarka

Bolagets huvudprodukt är vaccinet Strangvac® mot den mycket smittsamma hästsjukdomen kvarka. Kvarka kan närmast liknas vid halsfluss, de vanligaste symptomen är att hästarna får hög feber, svullna lymfknutor kring halsregionen samt förträningar i de övre luftvägarna. Sjukdomen är väldigt plågsam och smittsam vilket gör att de hästar som drabbas måste sättas i karantän från övriga hästar, anläggningar behöver stängas för sanering och transportförbud råder.. Detta leder ofta till stora ekonomiska konsekvenser för stall och ridskolor som i värsta fall kan leda till att anläggningarna går i konkurs.

I Sverige sker det cirka 100 utbrott av kvarka årligen, sjukdomen är dessutom anmälningspliktig till Jordbruksverket. I Storbritannien sker det ungefär 1000 utbrott av kvarka per år. Det finns för närvarande inget välfungerande vaccin mot kvarka på marknaden. De fåtal vaccin som finns tillgängliga har begränsad effekt och svåra biverkningar. Antibiotikabehandling ger ofta dåligt resultat, speciellt i sjukdomens senare skede.

Utvecklingen av vaccinet Strangvac® grundar sig på en ny teknologi baserade på rekombinanta proteiner, istället för försvagade mikroorganismer som vanligtvis återfinns i konventionella vacciner. Detta leder till att risken för allvarliga biverkningar med Strangvac® minskar drastiskt. Strangvac® har uppvisat goda resultat och efter många års studier och forskning befinner sig nu Intervacc i slutskedet av utvecklingen av vaccinet. Under hösten 2016 avslutade bolaget kliniska prövningar av Strangvac® som föll väl ut. Bolaget har utvecklat en process för att producera vaccinet i stor skala. Det som återstår är nu att producera två storskaliga kommersiella satser av vaccinet, den regulatoriska fasen samt slutligen marknadslansering.

För att få bästa möjliga effekt av vaccinet så kommer det krävas kontinuerliga återvaccinationer. Bolaget avser att själva marknadsföra och sälja vaccinet via sina befintliga försäljningskanaler i Norden och Baltikum genom dotterbolaget Nordvacc. Nordvacc har under en lång tid byggt upp ett gediget kontaktnät vilket underlättar för marknadsföring och distribution. Inom EU har bolaget för avsikt att sälja via distributör medan utanför EU avser man att knyta partneravtal och licensiera ut produkten och därmed erhålla milstolps- och royaltybetalningar. Intervacc har förhoppningar om att bolaget skall kunna använda samma teknologi-plattform för att ta fram ytterligare vacciner mot andra bakteriella infektioner samt kunna dra nytta av erfarenheten kring utvecklingen av Strangvac®. Bolaget har i dagsläget även vaccinkandidater mot infektioner på smågris samt på kor.

Fragmenterad djurhälsobransch

Den ökade problematiken kring antibiotikaresistens, tillsammans med en ökad insikt kring vikten av god djurhälsa, samt nytt kunnande och nya teknologier kring vaccinutveckling generellt, är faktorer som driver marknaden framåt. En av de primära drivfaktorerna bedöms av Intervacc vara den ökade positiva inställningen till att förebygga sjukdomar snarare än att bota dem. Även den demografiska utveckling som leder till att allt fler människor skaffar sällskapsdjur leder också till en ökad efterfrågan av läkemedel och vacciner. Djurvaccin används både för sällskapsdjur och för livsmedelsproducerande djur. Den potentiella målgruppen innefattar alla djur, inte bara de som är infekterade. Den globala marknaden för veterinära vacciner bedöms växa cirka 9 % årligen mellan 2015-2020 och uppgå till 20 miljarder dollar år 2020. Bolagets kunder är antingen djuruppfödare direkt eller en mellanhand beroende på marknad.

Djurhälsobranschen präglas av ett stort antal mindre aktörer som marknadsför en eller fåtal produkter på en begränsad marknad, samt ett fåtal mycket stora aktörer som på en globalmarknad erbjuder diverse produktprogram. Djurhälsobolag har en fördel att försäljning till kunder kan ske utan hårda förhandlingar gentemot myndigheter som vanligtvis är fallet på humanmarknaden för vacciner och läkemedel.

Intervacc äger idag fyra patentfamiljer, i patentfamiljerna ingår sammanlagt ett 20-tal beviljade patent samt ytterligare 7 stycken pågående patentansökningar. Det främsta syftet är att skydda vaccinet Stangvac®, en pågående ansökan avser att vara till grund för skydd av ytterligare en vaccinkandidat framöver.

För att vidareutveckla Intervacc, från ett forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett bolag inom veterinär vaccinframtagning med en tydlig försäljnings- och marknadsorganisation, genomförde bolaget i mars 2017 en nyemission av units på totalt 50 MSEK (innan emissionskostnader),  i samband med listningen på Nasdaq First North som skedde 7 april 2017.

Intervacc kommunicerade i början av 2018 att bolaget avser göra en nyemission om 61 MSEK under mars/april 2018. Kapitaltillskottet skall främst användas för att finansiera GMP-tillverkning av två storskaliga satser av Strangvac om vardera 30 000 doser, vidareutveckling av vaccinkandidater för smågris och kor, samt löpande driftkostnader.

"Hemma hos"-reportage på Menhammar Gård, publicerad av Finwire TV, mars 2018