Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL)

13:30 / 19 February 2018 Intervacc Press release

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 mars 2018 klockan 14.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm. Inpassering sker från klockan 13.30, då kaffe serveras.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

-     dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 mars 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 2 mars 2018),

-     dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 5 mars 2018.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post (shareholders@intervacc.se).Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till Intervacc AB (publ), Extra bolagsstämma, Box 112, 129 22 Hägersten.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd fredagen den 2 mars 2018 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 2 mars 2018. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intervacc.se.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Val av en eller två justeringsmän.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

7.      Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 18 februari 2018 att öka bolagets aktiekapital med högst 43 045 922,91 kronor genom nyemission av högst 21 522 960 aktier. Teckningskursen är 2,85 kronor per aktie.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara fredagen den 16 mars 2018.

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 mars 2018 till och med den 3 april 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för sådan teckning och betalning.

För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 9 mars 2018. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av bolagets utestående teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst cirka 10 000 000 kronor genom nyemission av ytterligare högst 5 000 000 aktier.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Västertorpsvägen 135 i Hägersten) samt på bolagets webbplats (www.intervacc.se) senast från och med den 23 februari 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

_______________________

Hägersten i februari 2018
Intervacc AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 13:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla en ny generation moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervaccaktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/