Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Intervacc

Delårsrapport Intervacc januari - mars 2019

08:30 / 29 May 2019 Intervacc Press release

Första kvartalet 1 januari - 31 mars

Koncernens nyckeltal

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-03-31 -2018-03-31 -2018-12-31
Nettoomsättning 6 470 3 769 35 600
Rörelseresultat -5 351 -5 613 -30 919
Resultat efter finansiella poster -5 360 -5 652 -31 050
Balansomslutning 193 798 169 571 202 662
Soliditet 95% 95% 94%

Antal aktier på balansdagen 37 665 180 16 142 220 37 665 180
Resultat per aktie (SEK) -0,14 -0,27 -0,90

Försäljning

Nettoomsättningen ökade under första kvartalet 2019 med 2,7 MSEK jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6,5 MSEK. Ökningen beror främst på utförsäljning av pälsdjursvacciner i lager.

Resultat

Jämfört med samma period 2018 har rörelseresultatet första kvartalet 2019 förbättrats något, ca 0,3 MSEK, till -5,4 MSEK. Förlusten efter finansiella poster uppgår för första kvartalet 2019 till ca -5,4 MSEK (-5,7 MSEK).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med ca +3,8 MSEK jämfört med samma period 2018 vilket främst beror ett minskat lager. Bolagets investeringar i Strangvac ökade under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och de totala investeringarna i balanserade utvecklingskostnader ökade med 3,6 MSEK och uppgick till 7,9 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen uppgick eget kapital till 183,9 MSEK (161,5), balanserade utvecklingskostnader till 108,2 MSEK (89,7) och likvida medel till 29,0 MSEK (8,3). Bolaget förbereder kommersialiseringen av den första egenutvecklade produkten, Strangvac, och bland de händelser som förväntas inträffa inom 12 månader inkluderas avtal gällande distribution och försäljning.

VD har ordet

Arbetet med registreringsansökan för Strangvac går in i en intensiv slutfas 

Arbetet med att sammanställa registreringsansökan för Strangvac är ett administrativt, resurskrävande arbete, men för oss är det otroligt roligt. Det är få svenska bolag förunnat att stå där Intervacc nu befinner sig; nära att lämna in registreringsansökan för ett egen-utvecklat vaccin till Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Under slutet av mars genomförde vi ett förhandsmöte med EMA. Mötet gick bra och vi arbetar nu för att kunna lämna in registreringsansökan mot slutet av året.

Parallellt med arbetet med registreringsansökan så skalas produktionen av Strangvac upp hos våra tillverkningspartners. Vi kommer under våren och sommaren producera två valideringssatser enligt GMP (Good Manufacturing Practice), vilket är ett krav i samband med registreringsansökan.

Strangvac är ett vaccin helt baserat på fusionerade rekombinanta proteiner, vilket bland annat ger fördelen att vaccinet är mycket säkert och med minimala risker för biverkningar. Det är en av orsakerna till att själva teknologin är så intressant. Vi arbetar med samma utvecklingsteknologi för att ta fram ytterligare två vacciner inom djurhälsa; nämligen ett vaccin mot bakterien Streptococcus Suis som orsakar infektioner hos gris, och ett vaccin mot Staphylococcus aureus som bland annat orsakar mastit hos mjölkkor.

Enligt ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) så dör 330 000 människor årligen på grund av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier och WHO lyfter fram antibiotikaresistens som ett av de största globala folkhälsoproblemen. Vi upplever att antibiotikaresistensen får ett allt större utrymme i debatten, något vi också märker i kontakterna med olika aktörer inom djurläkemedel, inte minst hos de större djurläkemedelsföretagen som aktivt letar efter vaccin som kan förstärka deras produktportfölj. Vi jobbar i medvind!

Vi arbetar också med att förnya vår produktportfölj inom vår Nordiska försäljningsorganisation, och en av de mer glädjande nyheterna är ett vaccin mot bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae som orsakar infektioner hos smågris. Vi startade försäljningen av vaccinet i början av 2018, och under första kvartalet 2019 sålde vi fler doser än under hela 2018. Vi sålde även ut vårt danska lager av pälsdjursvaccin, vilket gav ett signifikant kassatillskott.

Under mars månad var Swedac på besök och genomförde sin årliga ackreditering. Vi passerade med bravur och vi står nu redo inför den ganska hektiska häst-säsongen. Med början i april så tar laboratoriet emot många prover från stuterier och häst-veterinärer.

Under slutet av mars uppmärksammades vi i tidningen Ridsport under rubriken "Kvarkavaccin blir snart verklighet". Vi märker att hästnäringen efterfrågar ett effektivt vaccin mot kvarka, och bemötandet är väldigt positivt!

Vi ser också fram mot att få träffa er aktieägare. Den 11 juni är det årsstämma. Jag hoppas att vi ses där och följ gärna våra nyheter på hemsidan eller via vårt twitterflöde @intervacc_se

Hägersten den 29 Maj 2019

Andreas Andersson
VD

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2019

Förhandsmöte med EMA om registreringansökan för Strangvac. 

Intervacc har inför den registreringsansökan som planerats till slutet av 2019 genomfört ett förhandsmöte (Pre-submission) med den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i slutet av mars.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Teknologin för storskalig tillverkning av Strangvac nu överförd till 3P Biopharmaceuticals. 

Intervaccs samarbete med den kontrakterade tillverkaren för Strangvac, 3P Biopharmaceuticals har resulterat i att tillverkningsprocessen av Strangvac nu till fullo skalats upp till kommersiell skala. Ett antal milstenar har passerats och man har nu säkerställt storskalig tillverkning av vaccinet mot kvarka på häst. Därmed har överföring av tillverkningsteknologi lyckats.

Den kommersiella tillverkning av vaccinet, som är baserat på rekombinanta proteiner, kommer att ske enligt det protokoll för storskalig produktion som man nu etablerat. Uppskalningsprocessen har uppnått väldigt god effektivitet och renhet, vilket har positiv betydelse för produktens framställningskostnad och kvalitet. Två ytterligare storskaliga satser kommer nu att tillverkas i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice) för att uppfylla krav i samband med registreringsansökan.

Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Samtliga belopp redovisas i TSEK om annat ej anges.            

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till First Norths regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
+46 8 684 211 00

Kommande rapporttillfällen

30 augusti, 2019               Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2019

28 november, 2019          Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2019

21 februari, 2020              Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Årsstämma hålls den 11 juni 2019.

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel:  +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig kvartalsrapport för första kvartalet 2019 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/