Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

08:30 / 10 May 2019 Intervacc Press release

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm. Inpassering sker från klockan 16.30, då kaffe serveras.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-        dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019,

-        dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 4 juni 2019.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post (shareholders@intervacc.se).Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till Intervacc AB (publ), Årsstämma, Box 112, 129 22 Hägersten.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd tisdagen den 4 juni 2019 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 4 juni 2019. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intervacc.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
ads. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adt. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
adu. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) i bolaget eller dess dotterbolag.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Hedman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8.b - Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Newton Aguiar, Bengt Guss, Marianne Hansson, Torben Jørgensen, Björn Sjöstrand, Stefan Ståhl och Bert Urlings fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november 2019, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2020. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

ads. )  Förslag till stämmoordförande.
adt. )  Förslag till styrelse.
adu. )  Förslag till styrelseordförande.
adv. )  Förslag till revisorer.
adw. )  Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
adx. )  Förslag till arvode för bolagets revisorer.
ady. )  Förslag till principer för valberedningen inför årsstämman 2021.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet.

Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13 - Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) i bolaget eller dess dotterbolag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) i bolaget eller dess dotterbolag på nedanstående villkor ("Incitamentsprogram 2019/2022").

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

A.  Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av högst 380 455 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Nord Vacc Läkemedel AB, org.nr 556323-1090 ("Dotterbolaget"). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 12 juni 2019 till och med den 18 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) i bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juli 2022 till och med den 30 december 2022. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 18 juni 2019.

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst cirka 760 910,1 kronor, motsvarande cirka 1,0 procent av det befintliga antalet aktier och röster i bolaget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) ett väl övervägt incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

B.  Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 380 455 teckningsoptioner i bolaget av serie 2019/2022 till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) i bolaget eller dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019/2022.

Ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner kommer att erbjudas teckningsoptioner indelat i två kategorier. Kategori A, bestående av VD i bolaget, erbjuds högst 152 182 teckningsoptioner. Kategori B, bestående av övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (anställda eller konsulter), erbjuds vardera högst 76 091 teckningsoptioner och sammanlagt högst 228 273 teckningsoptioner.

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en teckningskurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 18 juni 2019, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Samtliga deltagare kommer att erbjudas en kontant premiesubvention i form av bonus för att till viss del kunna finansiera deltagarens premie. Premiesubventionen kommer att motsvara 25 procent av deltagarens premie (efter skatt).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Västertorpsvägen 135 i Hägersten) samt på bolagets webbplats (www.intervacc.se) senast från och med den 21 maj 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hägersten i maj 2019

Intervacc AB (publ)
Styrelsen

 

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/