Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc: Delårsrapport januari - september 2020

08:30 / 12 November 2020 Intervacc Press release

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2020
  • Vi lämnade in ansökan för marknadsföringstillstånd av Strangvac till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i slutet av februari. Under perioden har vi arbetat med att förstärka underlagen i dossiern inom de områden där EMA har ställt frågor och bett om förtydliganden. Vi håller vår tidsplan och planerar för ett positivt utlåtande från EMA under första halvåret 2021.
  • Vi har fokus på förberedelserna inför lanseringen av Strangvac vilket bland annat inkluderar en distributionspartner för regioner i Europa där vi inte säljer själva och att förstärka den egna organisationen.
  • Dr. Andrew Waller tillträdde i juli månad sin nya tjänst som forskningschef. Bolaget har därmed knutit till sig en internationell spjutspets inom både bakteriell forskning och kvarka för att leda företagets spännande utvecklingsprogram för vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner.
  • Arbetet med att förnya produktportföljen inom vår nordiska distributions-verksamhet har fortsatt och under sommaren tecknades ett avtal med den spanska tillverkaren Syva s.a.

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges.

 

Koncernens nyckeltal

2020 2019 2020 2019-01-01 Helår
-07 -07 -01
-01 -01 -01
-2020 -2019 -2020 -2019-09-30 2019
-09 -09 -09
-30 -30 -30
Nettoomsättning 1 171 2 080 3 837 11 060 12 139
Rörelseresultat -6 -6 -18 -20 019 -27 848
409 230 513
Resultat efter -6 -6 -18 -20 041 -27 892
finansiella poster 402 237 507
Balansomslutning 360 243 360 243 520 237 067
596 520 596
Soliditet 96% 94% 96% 94% 93%

Antal aktier på 50 43 50 43 292 690 43 292 690
balansdagen 160 292 160
388 690 388
Genomsnittligt antal 50 37 45 37 873 606 39 228 377
aktier före utspädning 157 873 958
594 606 082
Genomsnittligt antal 50 37 46 37 919 397 39 336 557
aktier efter 302 919 050
utspädning 874 397 681
Resultat per aktie -0,13 -0,16 -0,40 -0,53 -0,71
före utspädning
Resultat per aktie -0,13 -0,16 -0,40 -0,53 -0,71
efter utspädning
 

Försäljning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2020 uppgick till 1,2 MSEK vilket är en minskning med 0,9 MSEK jämfört med samma period 2019. För de första 9 månaderna är omsättningsminskningen drygt 7,2 MSEK, från 11,1 MSEK 2019 till 3,8 MSEK 2020.  Den lägre försäljningen beror huvudsakligen på att de nya produkterna i distributionsportföljen är i lanserings- och etableringsfas.

Resultat

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till -6,4 MSEK vilket är en försämring om 0,2 MSEK jämfört med samma period 2019 (-6,2). För de första 9 månaderna är rörelseresultatet 2020 ca -18,5 MSEK vilket är ca 1,5 MSEK bättre än samma period förra året (-20,0). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att koncernen inte genererar tillräckliga medel från egna affärer inom distributions och laboratorieverksamheten för att finansiera verksamheten med vaccinutveckling.

Kassaflöde

Den riktade nyemissionen under juni tillsammans med utnyttjandet av personal- och teckningsoptioner från incitamentprogrammen från 2017 under maj och juli har förstärkt kassan med ca 143,4 MSEK netto. Under årets första 9 månader har 7,8 MSEK investerats i utvecklingen av Strangvac vilket är en minskning med 22,8 MSEK jämfört med samma period 2019 (30,6 MSEK). Kassaflödet under tredje kvartalet 2020 har inneburit att likvida medel minskat med 8,1 MSEK och uppgår på balansdagen till 171,6 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen 2020 uppgick eget kapital till 344,7 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag 2019 är en ökning om 116,9 MSEK. Knappt 41% av koncernens balansomslutning (59%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2020 uppgår till 146,7 MSEK. Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 171,6 MSEK, påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning och utveckling, där våra nya och pågående projekt blir allt väsentligare. För Strangvac inkluderar det exempelvis även kommande regulatorisk process med USDA (USA:s jordbruksdepartement), klinisk dokumentation och tillverkning för den amerikanska marknaden.  Bolaget står starkt rustat för fortsatt kommersialisering och vaccinutveckling.

VD har ordet

Vi följer planen och växer

Det är ren glädje att vara en del av Intervacc! Vi har så mycket på gång och det är en verkligt positiv miljö att verka i. Vi är ledande inom veterinär vaccinutveckling baserad på fusioner av rekombinanta proteiner och det är en teknikplattform som har väldigt mycket att ge.

Strangvac, vårt första egenutvecklade vaccin baserat på den här tekniken, är på många sätt banbrytande - en game changer. Game changer är ett epitet som jag hört många använda både angående den roll Strangvac kommer att få i kampen mot kvarka och som ett framgångsrikt exempel på ett vaccin baserat på fusioner av rekombinanta proteiner. Kvarka är en komplex bakterieinfektion som det har varit svårt att utveckla säkra och skyddande vacciner mot och vi är väldigt stolta över vad vi har åstadkommit med Strangvac. Det öppnar upp möjligheter för att ta fram fler vaccin med samma viktiga egenskaper - vaccin som är säkra, skyddande och lätta att administrera.

I vårt vaccinutvecklingsprojekt mot Staphylococcus aureus infektioner, som bland annat orsakar mastit hos mjölkkor har vi tidigare visat på bra antikroppsvar i kanin. Vi har nu startat nästa del där vi vaccinerar kor för att se om vi får samma fina antikroppsvar där. Vi befinner oss fortfarande i preklinisk fas men det är ändå ett viktigt steg. I vårt utvecklingsprojekt mot Streptococcus suis infektioner i gris fortsätter de prekliniska testerna i gris enligt plan.

Vi förbereder lanseringen av Strangvac, bland annat genom att förstärka dossiern inom de områden där europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har frågor och önskemål om förtydliganden. Arbetet löper på bra och vi känner oss trygga i att det ska leda fram till ett godkännande.  Vi håller vår tidsplan och planerar för ett positivt utlåtande från EMA under första halvåret 2021. I förberedelserna ingår att fortsätta förstärka teamet. Dr Andrew Waller, som anslöt i rollen som forskningschef den första juli i år är en mycket uppskattad auktoritet med ett fantastiskt nätverk inom hästhälsa och veterinärvaccin. Nu tar vi nästa steg och rekryterar en produktchef. Intresset för Intervacc och Strangvac är stort och vi har möjligheten att rekrytera topptalanger både nationellt och internationellt.

Vi växer och bygger en robust organisation. Under året har Läkemedelverkets genomfört en farmakovigilansinspektion av oss och under hösten fick vi godkänt. Det var första gången som vi blev inspekterade i egenskap som Marketing Authorisation Holder, MAH, och det var viktigt att få bekräftat att vår organisation och våra processer uppfyller läkemedelsverkets krav inför lanseringen av Strangvac.

Vi fortsätter också att bygga ut vår nordiska distributionsverksamhet med nya produkter. Under sommaren tecknade vi avtal med Syva, en spansk tillverkare av veterinärläkemedel, och vår första Syva produkt lanserades i samband med den svenska veterinärkongressen nu i oktober. För distribution av Strangvac i Europa, utanför de regionen där vi distribuerar själva, fortsätter diskussionerna med ett mindre antal partners. Diskussionerna är positiva och vi kommer att ha ett bra avtal på plats i god tid innan lansering.

Kvarka är ett globalt problem och Strangvac är en global produkt. Europa är vår hemmamarknad och det var naturligt för oss att inleda den regulatoriska processen här men USA är en ännu större marknad för Strangvac och med hjälp av finansieringen som vi fick in under sommaren inleder vi därför arbetet med godkännande även där. 

Det händer mycket på Intervacc, och jag vill passa på att tacka alla medarbetare, partners och ägare!

Andreas Andersson, VD

Väsentliga händelser under perioden

1 juli - 30 september 2020

Ändrat antal aktier och röster i Intervacc AB (publ)

Antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) har ändrats till följd av att 35 925 nya aktier har emitterats. Anledningen är utnyttjande av personaloptioner under personaloptionsprogram 2017/2020:1 respektive teckningsoptioner under incitamentsprogram 2017/2020:2 båda antagna vid bolagsstämma den 8 juni 2017, vilka har kunnat utnyttjas för teckning fram till och med den 8 juni 2020.

De avslutade incitamentsprogrammen resulterade i utnyttjande av totalt 249 292 personaloptioner som gav rätt till köp av 282 700 aktier och 42 500 teckningsoptioner som gav rätt till köp av 48 025 aktier. Efter slutförd registrering av emitterade aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) per den 7 juli 2020 till 50 160 388.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Under året har Läkemedelverkets genomfört en farmakovigilansinspektion av oss och under hösten fick vi godkänt. Det var första gången som vi blev inspekterade i egenskap av Marketing Authorisation Holder, MAH, och är en viktig bekräftelse att vår organisation och våra processer uppfyller läkemedelsverkets krav inför lanseringen av Strangvac.

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel:   +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig delårsrapport för perioden januari - september 2020 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/