Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc: Delårsrapport januari - mars 2020

08:30 / 14 May 2020 Intervacc Press release

Perioden i sammandrag

Första kvartalet 1 januari - 31 mars
  • Den 26 februari lämnades ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac in till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA
 
  • Den 18 mars bekräftade europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac var komplett och korrekt inlämnad.
 
  • Intervacc beviljas medel från Vinnova för vidareutveckling av vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner hos mjölkkor. Den fas inom det prekliniska utvecklings-programmet som finansiering avser har en budget på 3,9 miljoner kronor.
 
  • Bolaget har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att övervaka och minska effekterna av Covid-19 såsom säkerhets- och hälsoåtgärder för våra anställda. I det första kvartalet har påverkan på vår verksamhet varit begränsad.

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår.
De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges.

Koncernens nyckeltal

2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
-2020-03-31 -2019-03-31 -2019-12-31
Nettoomsättning 1 095 6 470 12 139
Rörelseresultat -6 318 -5 351 -27 848
Resultat efter -6 311 -5 360 -27 892
finansiella poster
Balansomslutning 228 661 193 798 237 067
Soliditet 93% 95% 93%

Antal aktier på 43 292 690 37 665 180 43 292 690
balansdagen
Genomsnittligt antal 43 292 690 37 665 180 39 228 377
aktier före utspädning
Genomsnittligt antal 43 560 311 37 672 917 39 336 557
aktier efter
utspädning
Resultat per aktie -0,15 -0,14 -0,71
före utspädning
Resultat per aktie -0,15 -0,14 -0,71
efter utspädning
 

Försäljning

Nettoomsättningen under första kvartalet 2020 uppgick till 1,1 MSEK vilket är en minskning med 5,4 MSEK jämfört med samma period 2019. Försämringen, som är förväntad, beror huvudsakligen på den mindre produktportföljen i distributionsverksamheten och att introduktionen av nya läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av tidigare produkter.

Resultat

Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till -6,3 MSEK vilket är en försämring om 1,0 MSEK jämfört med samma period 2019 (-5,3). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att koncernen inte genererar tillräckliga medel från egna affärer inom distributions och laboratorieverksamheten för att finansiera verksamheten med vaccinutveckling.

Kassaflöde

De positiva effekterna på kassaflödet som följer av ett mindre rörelsekapital för distributions-verksamheten har avtagit. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -7,0 MSEK. Jämfört med samma period under 2019 är det en försämring med -7,4 MSEK. Med de under fjärde kvartalet 2019 färdigställda och frisläppta valideringssatserna har den kapitalintensiva fasen med investeringar i utveckling av Strangvac avtagit. Under första kvartalet 2020 har 3,4 MSEK investerats i utvecklingen av Strangvac vilket jämfört med sista kvartalet 2019 är en minskning med 4,5 MSEK, och jämfört med första kvartalet 2019 en minskning om 4,4 MSEK. Kassaflödet under första kvartalet 2020 har inneburit att likvida medel minskat med 10,7 MSEK och uppgår på balansdagen till 41,8 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen 2020 uppgick eget kapital till 213,5 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag 2019 är en ökning om 29,6 MSEK. Knappt 2/3 av koncernens balansomslutning (62%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2020 uppgår till 142,3 MSEK. Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 41,8 MSEK, påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning och utveckling. Processen med kommersialisering av Strangvac har fortsatt och bolaget har fortsatt förhandlingar avseende distribution och försäljning som förväntas påverka likviditeten positivt.

VD har ordet

Ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac är inlämnad till den europeiska läkemedelsmyndigheten

Den 26:e februari lämnade vi in ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Det är en fantastisk bedrift! Det är första gången ett svenskt bolag lämnat in en ansökan för ett veterinärvaccin genom EMA:s centrala godkännandeprocess och att Intervacc gör det med ett vaccin baserat helt på fusioner av rekombinanta proteiner är en stor händelse. Vi ligger i den absoluta framkanten i utvecklandet av den här mycket lovande tekniken. Bakom detta ligger många år av forskning och utveckling, följt av hårt arbete med uppskalning av produktionen och sammanställningen av dossiern. Jag är djupt tacksam över att få vara en del av ett kompetent team med massor av passion för det vi gör.

Den 18:e mars meddelade EMA att man godkänt att ansökan var komplett och korrekt inlämnad och därmed startade EMA:s formella granskning av dossiern. Vi gör bedömningen att processen, inklusive tid för frågor, tar ungefär ett år och därefter startar nästa spännande fas när vi börjar försäljningen av Strangvac. Vi vet att vårt vaccin mot kvarka är mycket efterlängtat och vi gör vad vi kan för att Strangvac ska bli tillgänglig så snart som möjligt.

Mot slutet av kvartalet fick vi ytterligare en god nyhet när Vinnova meddelade att man samfinansierar vårt nästa steg i utvecklingen av ett vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner hos mjölkkor. Vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner är ett mycket intressant område med en växande potential och bidraget hjälper oss att accelerera denna forskning.

Under första kvartalet blev det allt tydligare att Covid-19 pandemin skulle påverka oss alla. Covid-19 är en så kallad zoonotisk sjukdom, som spridits från djur till människa. När vilda djur, boskap, husdjur och människor lever nära varandra är risken större att det överförs patogener som man saknar immunologisk skydd mot, som i fallet med Covid-19. Vaccin är ett viktigt verktyg för att hålla djur och människor friska och motverka utvecklandet av nya infektioner, såväl bakteriella som virala. Vi har en viktig och meningsfull roll i att utveckla en ny generation veterinärvacciner!

Vi fortsätter att förstärka organisationen och i början av februari tillträdde Jan Persson rollen som CFO i koncernen, samtidigt som Andreas Johansson tillträdde rollen som logistik- och inköpschef. Vi har ett starkt och erfaret team!

Stort tack till alla medarbetare, forskare, partners, aktieägare och alla andra som gjort detta möjligt! Nu tar vi nästa steg på resan!

Andreas Andersson

VD, Intervacc AB

 

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2020

Ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac bekräftad av europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har bekräftat att bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac är komplett och korrekt inlämnad. Den regulatoriska granskningsprocessen för vaccinet mot den mycket smittsamma infektions-sjukdomen kvarka har därmed inletts.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har i enlighet med gällande tidtabell för ansökningsprocessen bekräftat att den ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac som Intervacc skickade in den 26 februari är validerad och klar för granskning.

Den 210-dagars tidsram som är avsatt för den vetenskapliga utvärderingen av den inlämnade dokumentationen initierades därmed den 19 mars 2020. Utöver detta tillkommer tid för besvarande av frågor under granskningsprocessen. Bolaget gör bedömningen att den totala handläggningstiden blir ungefär ett år.

Vinnova beviljar medel för vidareutveckling av vaccin mot S. aureus infektioner

Utvecklingsprojektet för ett vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner, som kan orsaka mastit hos mjölkkor, samfinansieras av Vinnova och Intervacc inom ramen för innovationsprojekt i små och medelstora företag. Den fas inom det prekliniska utvecklingsprogrammet som finansiering avser har en budget på 3,9 miljoner kronor.

Intervacc har utsett ny CFO samt ny logistik- och inköpschef

Intervacc har utsett Jan Persson till ny CFO för Intervacc-koncernen samt till medlem i koncernledningen. Jan Persson efterträder Andreas Johansson som tillträder sin nya tjänst som logistik- och inköpschef. Andreas Johansson är även fortsatt del av koncernledningen.

Covid-19

Under slutet av första kvartalet eskalerade spridningen av Covid-19 och Intervacc har liksom andra företag utmanats av pandemin och dess effekter. Bolaget har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att övervaka och minska effekterna av Covid-19 såsom säkerhets- och hälsoåtgärder för våra anställda. I det första kvartalet har påverkan på vår verksamhet varit begränsad.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Covid -19

En samhällskris har uppstått till följd av spridningen av Covid-19 som påverkat  konjunkturutvecklingen. Hur stora och långvariga dessa effekter blir är svåröverskådligt. Bolaget har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att övervaka och minska effekterna av Covid-19 såsom säkerhets- och hälsoåtgärder för våra anställda. Utöver de redan kända effekterna orsakar osäkerheten om effekterna en nedgång i samhällsekonomin och det går i dagsläget inte att säga vad de långsiktiga effekterna kommer att bli, och det kan inte uteslutas att det får negativa konsekvenser för bolaget.

 

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

27 augusti, 2020 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2020
12 november, 2020 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2020
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Årsstämma hålls den 11 juni 2020.

 

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel:   +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

 

Fullständig delårsrapport för perioden januari - mars 2020 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08:30 CET.

 

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/