Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

INVISIO Communications AB: INVISIO Communications kallar till årsstämma

14:00 / 29 March 2019 INVISIO Communications Press release

Aktieägarna i INVISIO Communications AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2019, kl. 14.00 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen 
den 25 april 2019,
  • dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen 

den 25 april 2019.

Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma, 
Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post till bolagsstamma@invisio.com.Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella ombud och biträden uppges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.invisio.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2019.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer INVISIO Communications behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om INVISIO Communications behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se INVISIO Communications webbplats www.invisio.com under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investerare" och rubriken "Aktieinformation").

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av den verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om antagande av ett personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.
18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Lars Röckert väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 12, 14)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka samt Ulrika Hagdahl, nyval av Charlott Samuelsson och att Annika Andersson väljs till ny styrelseordförande. Lars Röckert har avböjt omval.

Charlott Samuelsson är född 1963. Charlott är Sr Vice President och chef för affärsområdet Pattern Generators vid Mycronic AB, ett företag hon innehaft olika ledande befattningar vid sedan 2000. Under sin tid på Mycronic har hon aktivt medverkat till Mycronics framgångsrika tillväxt. Charlott är civilingenjör i teknisk fysik och teknisk licentiat i teknisk elektronfysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Charlott är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare och äger inga aktier i bolaget.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.invisio.com.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs från 430 000 kronor till 450 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 170 000 kronor till 180 000 kronor. Valberedningen föreslår ett arvode om 60 000 kronor till ersättnings- respektive revisionsutskottets ordförande samt 40 000 kronor till ytterligare maximalt två utskottsledamöter. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 550 000 kronor (jämfört med 1 420 000 kronor föregående period).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har informerat INVISIO Communications om att den auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (punkt 10)
Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat om ca 91 250 000 kronor samt årets resultat om ca -6 115 000 kronor, dvs. totalt ca 85 135 000 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 6 maj 2019. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna runt torsdagen den 9 maj 2019. Yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen har lämnats med anledning av styrelsens förslag om utdelning. Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO Communications-koncernen samt styrelseledamöter i moderbolaget, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjer för ersättning
INVISIO Communications ska eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO Communications ska både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt resultatet i INVISIO Communications och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av:
  • fast lön,
  • kortsiktig kontant rörlig ersättning,
  • möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, samt
  • pension och övriga förmåner.

Fast lön
De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning
De ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för INVISIO Communications och dess dotterbolag har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja INVISIO Communications utveckling både på kort och på lång sikt. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Personaloptionsprogram
Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie-och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs. bolagets ledning.

Vid årsstämman 2018 beslutades om att införa ett personaloptionsprogram. Styrelsens förslag är att även vid denna stämma fatta beslut om ett liknande personaloptionsprogram. Syftet med personaloptionsprogrammen är att koppla en del av de anställdas ersättning till INVISIO Communications långsiktiga prestation och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas.

Pension 
Eventuell pensionsförmån ska vara avgiftsbestämd.

Uppsägningstid
Verkställande direktören har en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Andra ledande befattningshavare har en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från bolagets sida, och tre månader vid uppsägning från ledande befattningshavarens sida.

Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, att avvika från riktlinjerna. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Utvärdering av riktlinjerna samt revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsen tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till befattningshavarna. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till befattningshavarna som har gällt under 2018 har följts. Styrelsens utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att INVISIO Communications under 2018 har följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om.

Beslut om godkännande av ett personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, enligt punkterna A.-C. ("Personaloptionsprogrammet 2019/2022"), vilket i allt väsentligt följer konstruktionen för det personaloptionsprogram som antogs av årsstämman 2018 ("Personaloptionsprogrammet 2018/2021").

Syftet med Personaloptionsprogrammet 2019/2022 är att koppla en del av de anställdas ersättning till INVISIOs långsiktiga prestation och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. Personaloptionsprogrammet 2019/2022 kommer även vara ett viktigt verktyg för att INVISIO ska kunna motivera och engagera bolagets anställda och bedöms av styrelsen vara till nytta för INVISIO och dess aktieägare under de kommande åren. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter får inte delta i Personaloptionsprogrammet 2019/2022.

A.      ANTAGANDE AV PROGRAMMET

1.      Personaloptionsprogrammet 2019/2022 i sammandrag

Alla anställda i INVISIO-koncernen ska ha rätt att delta i Personaloptionsprogrammet 2019/2022.

Baserat på prestation, ställning inom och betydelse för INVISIO-koncernen kommer de anställda att tilldelas personaloptioner som, i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet 2019/2022, ger deltagarna rätt att förvärva aktier i INVISIO under år 2022 ("Personaloptionerna"). Om deltagaren (i) under hela intjänandeperioden för Personaloptionsprogrammet 2019/2022, som löper från tilldelning av Personaloptionen till och med den 9 maj 2022 ("Intjänandeperioden"), med vissa undantag, är anställd i INVISIO-koncernen och (ii) i den utsträckning det prestationsbaserade villkoret för Personaloptionerna har uppnåtts under perioden 7 maj 2019 - 9 maj 2022 ("Mätperioden"), kommer deltagarna ha rätt att förvärva INVISIO-aktier under maj - juni 2022.

För att säkerställa INVISIOs åtagande att leverera aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2019/2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av högst 600 000 teckningsoptioner (varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) INVISIO-aktie) till ett helägt danskt dotterföretag, INVISIO Communications A/S, ("Dotterbolaget"). I den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionsprogrammet 2019/2022 är uppfyllt så ska teckningsoptionerna utnyttjas för att leverera INVISIO-aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2019/2022.

2.      Kostnader

Enligt IFRS 2 ska Personaloptionerna kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Baserat på antagandet om en aktiekurs om 60,60 kronor vid tilldelningstillfället och beräknat enligt Black & Scholes- och Monte Carlo-metoden beräknas den redovisade kostnaden för Personaloptionerna att uppgå till totalt ca 3,1 miljoner kronor under perioden 2019-2022.

Vid en positiv kursutveckling uppstår kostnader för sociala avgifter avseende Personaloptionerna. Dessa kommer att kostnadsföras under Personaloptionernas löptid baserat på värdeförändringen på Personaloptionerna.

Baserat på antagande om att samtliga 600 000 Personaloptioner kommer utnyttjas för att förvärva nya INVISIO-aktier den 15 maj 2022, och om INVISIOs aktiekurs överstiger SIXPRX-index (se definition nedan i punkt 5.5) med 20 procentenheter under Intjänandeperioden så kommer kostnaden för sociala avgifter uppgå till omkring 0,3 miljoner kronor. Kostnaden omprövas kontinuerligt under Intjänandeperioden.

3.      Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Högst 600 000 Personaloptioner kan ges ut till deltagarna i programmet. Antalet INVISIO-aktier som kan tecknas under Personaloptionsprogrammet 2019/2022 är högst 600 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 600 000 kronor. Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximalt utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2019/2022 cirka 1,4 procent av utestående aktier och röster om samtliga Personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier och cirka 1,3 procent av utestående aktier och röster om samtliga Personaloptioner under Personaloptionsprogrammet 2018/2021 utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier.

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha endast en marginell inverkan på INVISIOs nyckeltal.

4.      Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns ett pågående aktierelaterat incitamentsprogram i INVISIO, Personaloptionsprogrammet 2018/2021 som antogs av årsstämman 2018.

5.      Huvudsakliga villkor och riktlinjer för Personaloptionsprogrammet 2019/2022

5.1   Utgivande av Personaloptioner och tilldelning

Högst 600 000 Personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2019/2022. Tilldelning ska ske den 7 maj 2019.

5.2   Deltagare i programmet och allokering

Personaloptionerna kan tilldelas alla som vid tilldelningstillfället är tillsvidareanställda inom INVISIO-koncernen, cirka 85 personer. Personer som har sagt upp sin anställning, eller blivit uppsagda av INVISIO, vid tilldelningstillfället kommer inte att tilldelas Personaloptioner. Tillkommande anställda som ännu inte påbörjat sin anställning vid tilldelningen, kan, villkorat av att anställningen påbörjas senast den 1 december 2019, komma att erbjudas att delta i Personaloptionsprogrammet 2019/2022 om styrelsen anser att det är förenligt med syftet för att anta programmet.

Deltagarna kan tilldelas maximalt det antal Personaloptioner som framgår av förteckningen nedan.

Kategori 1 - VD kan tilldelas högst 35 000 Personaloptioner.

Kategori 2 - högst sex ledande befattningshavare kan tilldelas högst 17 000 Personaloptioner per person.

Kategori 3 - övriga anställda, cirka 77 personer kan tilldelas högst 10 000 Personaloptioner per person.

Tilldelning av Personaloptioner ska baseras på bland annat deltagarens prestation, ställning inom och betydelse för INVISIO.

Ingen anställd garanteras tilldelning av Personaloptioner.

5.3   Pris för Personaloption och förvärvspris

Tilldelade Personaloptioner erhålles vederlagsfritt.

Efter att Personaloptioner tilldelats och intjänats, och i den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionerna uppfyllts, berättigar varje Personaloption till att förvärva en (1) aktie i INVISIO till ett pris motsvarande INVISIOs akties genomsnittskurs under perioden 1 april 2019 - 30 april 2019 ("Förvärvspriset"). Aktiens genomsnittskurs ska beräknas som genomsnittet av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för INVISIOs aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt.

5.4   Intjänandevillkor

För det fall deltagarens anställning i INVISIO-koncernen skulle upphöra, oavsett skäl, före Intjänandeperiodens slut, förfaller Personaloptionerna och kan inte längre utnyttjas. Endast om deltagaren arbetat i INVISIO-koncernen i minst 36 månader vid uppsägningstidens slut, och:

(a)  anställningen sägs upp av INVISIO eller något av dess dotterbolag på grund av andra skäl än deltagarens brott mot anställningsavtalet, eller

(b)  deltagaren avslutar sin anställning i INVISIO eller något av dess dotterbolag på grund av att INVISIO eller något av dess dotterbolag väsentligt brutit mot anställningsavtalet, har deltagaren rätt att utnyttja Personaloptionerna under Utnyttjandeperioden.

Deltagare som omfattas av punkterna (a)-(b) ovan ska, vad avser Personaloptionerna, behandlas så som att denne fortfarande vore anställd i INVISIO-koncernen under hela Intjänandeperioden.

5.5   Prestationsvillkor

Antalet tilldelade Personaloptioner som deltagaren kommer att kunna utnyttja till förvärv av INVISIO-aktier beror på graden av uppfyllande av det prestationsvillkor som gäller för Personaloptionsprogrammet 2019/2022 enligt följande:

INVISIO-aktiens kursutveckling (inklusive lämnade utdelningar från INVISIO till dess aktieägare under perioden 1 april 2019 - 30 april 2022) under Mätperioden jämfört med referensindexet SIX Portfolio Return Index ("SIXPRX"). (SIXPRX visar genomsnittlig utveckling (inklusive utdelningar) på Nasdaq Stockholm justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder.)

För att alla (100 procent) Personaloptionerna ska berättiga deltagaren till förvärv av INVISIO-aktier krävs att kursutvecklingen i INVISIO överstiger SIXPRX med 20 procentenheter. Om kursutvecklingen i INVISIO överstiger SIXPRX med 10 procentenheter berättigar hälften (50 procent) av deltagarens Personaloptioner till förvärv av INVISIO-aktier. I fall där kursutvecklingen för INVISIO-aktien överstiger SIXPRX med mellan mer än 10 och mindre än 20 procentenheter kommer Personaloptionerna berättiga till förvärv av INVISIO-aktier på linjär basis mellan 50 till 100 procent. Om kursutvecklingen i INVISIO inte överstiger SIXPRX med 10 procentenheter förfaller alla (100 procent) Personaloptioner.

5.6   Utnyttjande

Utnyttjande av Personaloptioner för att förvärva nya INVISIO-aktier kommer, till den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionsprogrammet 2019/2022 är uppfyllt och deltagaren har uppfyllt intjänandevillkoren, kunna ske under perioden 15 maj - 30 juni 2022 ("Utnyttjandeperioden").

Utnyttjandeperioden kan komma att senareläggas om styrelsen anser det lämpligt.

Efter Utnyttjandeperiodens slut förfaller Personaloptionerna automatiskt och kan inte längre utnyttjas.

5.7   Överlåtelse och pantsättning

Personaloptionerna är inte överlåtbara och kan heller inte pantsättas.

5.8   Omräkning            

Om teckningsoptionerna som emitteras för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2019/2022 ska omräknas i enlighet med teckningsoptionsvillkoren, så ska även Personaloptionerna omräknas i motsvarande mån.

Omräkning ska t.ex. ske vid fondemission, nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna, sammanläggning och split av aktier i enlighet med teckningsoptionsvillkoren för 2019/2022 som finns tillgängliga på INVISIOs webbplats.

5.9   Change of control

Om det sker en ägarförändring i INVISIO som till exempel innebär att någon, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar minst 50 procent eller mer av rösterna i INVISIO samt vid vissa andra händelser, ska deltagarna ha rätt att utnyttja tilldelade Personaloptioner i förtid, dvs. även under Intjänandeperioden.

5.10  Utformning och hantering

Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av Personaloptionsprogrammet 2019/2022, men de huvudsakliga villkoren ska vara i enlighet med årsstämmans beslut. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även ha rätt att vidta vissa andra justeringar, innefattande beslut om att reducera andelen Personaloptioner som kan utnyttjas för att förvärva nya aktier (helt eller delvis) för samtliga anställda eller vissa kategorier av anställda som omfattas av Personaloptionsprogrammet 2019/2022, om det sker betydande förändringar i INVISIO-koncernen eller på marknaden som styrelsen bedömer får till följd att villkoren för förvärv av nya aktier i Personaloptionsprogrammet 2019/2022 inte längre uppfyller syftet med Personaloptionsprogrammet 2019/2022.

B.      EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att INVISIO, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2019/2022, ska emittera högst 600 000 teckningsoptioner, Serie 2019/2022, med rätt till teckning av nya aktier i INVISIO enligt följande.

1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en aktie i INVISIO, således kommer aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 600 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma INVISIO Communications A/S.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 10 maj 2019 med rätt för styrelsen att förlänga denna teckningstid.
4. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2022.
5. Teckningsoptionerna ska ha en teckningskurs vid nyteckning av aktie motsvarande INVISIO-aktiens genomsnittskurs under perioden 1 april 2019 - 30 april 2019 (d.v.s. samma pris som "Förvärvspriset" som definierats i punkt A). Aktiens genomsnittskurs ska beräknas som genomsnittet av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för INVISIOs aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt, under en angiven period. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på INVISIOs webbplats och kommer att registreras av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen (och överlåtelsen) av teckningsoptionerna säkerställer leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2019/2022. För en redogörelse för syftet med att anta Personaloptionsprogrammet 2019/2022, se punkt A.

C.      GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONERNA

Styrelsen föreslår att Dotterbolaget ska kunna överlåta/disponera teckningsoptionerna, till deltagarna eller annars till tredje man, för att leverera INVISIO-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i Personaloptionsprogrammet 2019/2022. Dotterbolaget ska endast ha rätt att överlåta/disponera teckningsoptionerna för att uppnå detta syfte.

D.      ÖVRIGT

1.      Majoritetskrav

Beslut i enlighet med styrelsens förslag omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och är därför villkorat av att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

2.      Registrering

Styrelsen för INVISIO föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

3.      Beredning av förslaget

Förslaget till Personaloptionsprogrammet 2019/2022 har initierats och beretts av INVISIOs ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 098 494 stycken.

Bemyndiganden
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning finns sedan fredagen den 29 mars 2019 tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats, www.invisio.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.
Handlingarna kan begäras under adress INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

______________

Stockholm i mars 2019

INVISIO Communications AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7735 | E-post: thl@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/