Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO Communications

INVISIO Communications

Kommuniké från årsstämma i INVISIO Communications AB den 2 maj 2019

16:48 / 2 May 2019 INVISIO Communications Press release

INVISIO Communications årsstämma, som hölls den 2 maj 2019 i Stockholm, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 6 maj 2019. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt torsdagen den 9 maj 2019. Årsstämman beslutade att resterande del av vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka samt Ulrika Hagdahl och Charlott Samuelsson valdes till ny styrelseledamot. Vidare valdes Annika Andersson till ny styrelseordförande. Lars Röckert hade avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 450 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med 180 000 kronor. Ersättning till ordförande i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet utgår med 60 000 kronor vardera och 40 000 kronor ska kunna utgå till ytterligare maximalt två utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade om att anta ett personaloptionsprogram, om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com
Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com
 

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/