Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Delårsrapport januari - september 2019

16:00 / 25 October 2019 ITAB Shop Concept Press release

Delårsperioden
 Intäkterna ökade med 1 % till 4 547 Mkr (4 510)
 Rörelseresultatet uppgick till 296 Mkr (237)
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 237 Mkr (185)
 Resultatet efter skatt uppgick till 178 Mkr (136) 
 Resultatet per aktie uppgick till 1,74 kr (1,26)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160 Mkr (277)

Q3 (JULI - SEPTEMBER)
 Intäkterna minskade med 4 % till 1 413 Mkr (1 475)
 Rörelseresultatet uppgick till 45 Mkr (64)
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 29 Mkr (46)
 Resultatet efter skatt uppgick till 22 Mkr (35) 
 Resultatet per aktie uppgick till 0,22 kr (0,32)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 Mkr (31)

Nettoskulden uppgick till 1 961 Mkr (2 308) exkl. påverkan av IFRS 16 leasing och 2 689 Mkr inkl. leasingskuld.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.00 den 25 oktober 2019.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/