Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

13:00 / 5 February 2019 ITAB Shop Concept Press release

OKTOBER - DECEMBER 2018
 Intäkterna uppgick till 1 521 Mkr (1 641)
 Rörelseresultatet uppgick till -7 Mkr (118)
 Rörelseresultatet exkl. engångsposter uppgick till 30 Mkr (83)
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28 Mkr (99)
 Resultatet efter finansiella poster exkl. engångsposter uppgick till 15 Mkr (64)
 Resultatet efter skatt uppgick till -39 Mkr (80)
 Resultatet per aktie uppgick till -0,38 kr (0,77)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 223 Mkr (180)
 Nettoskulden uppgick till 2 104 Mkr (2 130)

JANUARI - DECEMBER 2018
 Intäkterna uppgick till 6 031 Mkr (6 381)
 Rörelseresultatet uppgick till 230 Mkr (500)
 Rörelseresultatet exkl. engångsposter uppgick till 238 Mkr (465)
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 157 Mkr (432)
 Resultatet efter finansiella poster exkl. engångsposter uppgick till 171 Mkr (397)
 Resultatet efter skatt uppgick till 97 Mkr (329)
 Resultatet per aktie uppgick till 0,88 kr (3,11)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 500 Mkr (190)
 Nettoskulden uppgick till 2 104 Mkr (2 130)

-Effektiviseringsprogram och omorganisation under genomförande för att möta förändring i detaljhandeln och effekt av minskad försäljning. Programmet har hittills påverkat resultatet efter finans med -63 Mkr vilket belastat Q4 2018.
 -Fastighetsförsäljning och strukturering i Belgien samt ändrade förvärvsköpeskillingar påverkade resultatet efter finans med en nettoeffekt på 49 Mkr under 2018 varav 20 Mkr i Q4.
 -Avtal med Coop Spanien avseende digitala system och med DollarStore Sverige avseende butikskoncept.
 -Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (1,75).

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 5 februari 2019.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 300 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/