Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Delårsrapport januari-mars 2019

10:30 / 8 May 2019 ITAB Shop Concept Press release

- Intäkterna ökade med 8 % till 1 603 Mkr (1 481)
- Rörelseresultatet uppgick till 158 Mkr (90)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 136 Mkr (75)
- Resultatet efter skatt uppgick till 102 Mkr (56)
- Resultatet per aktie uppgick till 1,00 kr (0,51)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 Mkr (110)
- Nettoskulden exkl. leasingskuld enligt IFRS 16 uppgick till 2 057 Mkr (2 131)
- Nettoskulden inkl. leasingskuld enligt IFRS 16 uppgick till 2 758 Mkr (2 131)
- Q1 2019 har påverkats av IFRS 16 Leasing. För ytterligare information se sidan 4, samt not 1 sidan 11.

- Ulf Rostedt, VD och koncernchef på ITAB, har på egen begäran valt att avsluta sin tjänst på ITAB.
- Återbetalning av köpeskilling avseende förvärvet av D Lindner-bolagen har
  påverkat koncernens resultat efter finansiella poster positivt med 42 Mkr.

   HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
- Andréas Elgaard utsedd till ny VD och koncernchef på ITAB. Han tillträder den 1 september 2019.
- Avtal tecknat med Megamark Group avseende Checkout-systemet ScanMate.
- Fastighet i Sverige avyttrad i april, med en positiv kassaflödeseffekt på 73 Mkr i Q2.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 8 maj 2019.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/