Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers: Delårsrapport januari - mars, 2019

13:00 / 7 May 2019 JLT Mobile Computers Press release

  • Omsättning 37,1 MSEK (32,2)
  • Orderingång 31,2 MSEK (32,7)
  • Bruttomarginal 41,7 procent (44,0)
  • Rörelseresultat 3,8 MSEK (3,2)
  • Resultat efter skatt 3,2 MSEK (2,4)
  • Höjd utdelningspolicy

Kommentarer från VD
Den starka orderingången under rekordåret 2018 resulterade i en stark omsättning som slutade på 37,1 MSEK för perioden, en ökning med 15% jämfört med föregående år. Orderingången var i paritet med föregående år och slutade på 31,2 MSEK jämfört med 32,7 MSEK året innan.

Under 2018 etablerade JLT en ny produktions- och serviceanläggning med en partner i Atlanta, Georgia för att stärka vårt erbjudande och skapa skalbarhet för den amerikanska marknaden. Användandet av en extern servicegivare har en positiv effekt på rörelseresultatet men har också en påverkan på bruttomarginalen. Denna strukturella förändring i kombination med mix av kunder som skiftar från kvartal till kvartal hade totalt sett en negativ påverkan på bruttomarginalen som var 41,7 % för perioden jämfört med 44,0% föregående år.

Vi fortsatte arbetet med att erbjuda en större helhetslösning för våra kunder och tog flera positiva steg i detta under kvartalet. Vi lanserade nya mjukvaruprodukter som förbättrar kunders uppkoppling i ostabila nätverksmiljöer såsom stora lagerlokaler. Som första hårdvaruleverantör ingick vi också ett femårigt valideringsavtal med NAVIS, en ledande leverantör av terminaloperativsystem för hamnar, för att erbjuda kunder en trygghet i att helhetslösningen med JLT:s produkter alltid fungerar. Dessutom stängde vi två större serviceavtal i USA under april till ett totalt värde av 3,2 MSEK. Avtalen löper under ett år och garanterar servicenivån och reparationstider till en fast kostnad.

Som en del i vår aktiva marknadsbearbetning deltog vi under kvartalet på NAVIS World i San Fransisco och SITL i Paris, och i april var vi på Promat i Chicago. Vi identifierade flera nya affärsmöjligheter som nu bearbetas av vårt säljteam.

Flera års positivt resultat har genererat en god likviditet och nettokassan uppgick vid periodens slut till 50,1 MSEK. Den starka kassa ger oss utrymme för en intensifierad förvärvsstrategi. Samtidigt höjer vi utdelningspolicyn till att motsvara 50 - 70 procent av vinsten efter skatt, från tidigare 30 - 50 procent.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2019
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 37,1 MSEK (32,2). Bruttovinsten uppgick till 15,5 MSEK (14,1) och bruttomarginalen till 41,7 procent (44,0).  Bruttovinsten påverkas i kvartalet av en högre andel omsättning via återförsäljare med lägre marginal än vid direktförsäljning. Därutöver påverkar outsorcing av service i USA bruttomarginalen negativt med en knapp procentenhet men påverkan på rörelseresultatet är positivt.

Rörelsens omkostnader var 11,1 MSEK (10,3) av detta svarade personalkostnader för 7,8 MSEK (6,7). Övriga kostnader var 3,3 MSEK (3,6). EBITDA för perioden uppgick till 4,3 MSEK (3,8).

Avskrivningar under perioden var 0,5 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,8 MSEK (3,2).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 4,2 MSEK (3,2).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,0 MSEK (0,8) belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (2,4).

Orderingången under perioden har uppgått till 31,2 MSEK (32,7) och orderstocken var vid periodens slut 18,3 MSEK (11,7).

Resultaträkning, MSEK           2019
Kv 1
2018
Kv 1
  2018
Helår
                       
Nettoomsättning           37,1 32,2   129,4
                       
Bruttovinst             15,487 14,1   60,5
- Bruttomarginal             41,7% 44,0%   46,5%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader       -5,5 -5,1   -21,5
                       
Organisations- och FoU-kostnader         -5,6 -5,2   -23,9
                       
EBITDA             4,3 3,8   15,2
- EBITDA marginal           11,7% 11,8%   11,7%
                       
Avskrivningar             -0,5 -0,6   -2,4
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar       -0,1 -0,1   -0,6
  - Utvecklingsutgifter           -0,3 -0,3   -1,3
  - Goodwill             -0,1 -0,1   -0,6
                       
Rörelseresultat             3,8 3,2   12,7
- Rörelsemarginal           10,3% 10,0%   9,8%
                       

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 6,2 MSEK (0,2). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK (26,8) och koncernens nettolåneskuld till -50,1 MSEK (-26,8), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 61 procent (62) och det egna kapitalet var 57,3 MSEK (48,8).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.


Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,4 MSEK (-0,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy
Styrelsen har beslutat att förändra bolagets utdelningspolicy från 30 - 50 procent av vinsten efter skatt till 50 - 70 procent av vinsten efter skatt. Övriga villkor enligt policyn oförändrade.

Aktien

Totalt har 2,8 miljoner aktier (1,8) omsatts under perioden vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 6,13 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som certified advisor. Byte av Certified Advisor från Mangold Fondkommission AB till Eminova Fondkommission AB skedde den 1 januari 2019.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00,
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2019

Delårsrapport för januari-juni 2019                          15 augusti, 2019
Delårsrapport för januari-september 2019               25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké för år 2019                             7 februari, 2020

Växjö den 7 maj 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.comKoncernens räkenskaper*  
Resultaträkning, MSEK           2019
Kv 1
2018
Kv 1
  2018
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter       37,1 32,2   130,0
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror           -21,6 -18,0   -69,5
  Övriga externa kostnader           -3,3 -3,6   -13,5
  Personalkostnader           -7,8 -6,7   -31,8
  Avskrivningar           -0,5 -0,6   -2,4
Rörelseresultat       3,8 3,2   12,7
                       
Finansnetto             0,4 0,0   -0,3
Resultat efter finansiella poster       4,2 3,2   12,5
                       
Skatt             -1,0 -0,8   -2,7
Periodens resultat           3,2 2,4   9,7
                       
Resultat per aktie (kronor)           0,11 0,09   0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)       0,11 0,08   0,34
                       
Balansräkning, MSEK           2019
31 mar
2018
31 mar
  2018
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       4,1 5,9   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,5 0,8   0,5
  Finansiella anläggningstillgångar       0,2 0,0   0,2
Summa anläggningstillgångar   4,8 6,7   5,3
  Varulager             17,5 20,6   19,2
  Kortfristiga fordringar           21,2 24,4   22,0
  Likvida medel och finansiella placeringar     50,1 26,8   43,9
Summa omsättningstillgångar   88,7 71,9   85,2
                       
Summa tillgångar           93,5 78,6   90,4
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             28,6 27,9   28,6
  Bundet eget kapital           6,7 6,4   7,0
  Ansamlat resultat           22,1 14,6   18,5
Summa eget kapital           57,3 48,8   54,1
Avsättningar             2,0 1,3   1,8
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           34,2 28,5   34,5
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    93,5 78,6   90,4
Kassaflödesanalys, MSEK     2019
Kv 1
2018
Kv 1
  2018
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   4,1 3,9   14,5
Förändring av rörelsekapital   2,1 -3,8   5,4
Löpande verksamheten           6,2 0,1   19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar     0,0 0,1   -5,3
Finansieringsverksamheten           0,0 0,0   -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar       6,2 0,2   12,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar     6,2 0,2   7,5
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar       50,1 26,8   43,9
Nettolåneskuld*             -50,1 -26,8   -43,9
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2019
Kv 1
2018
Kv 1
  2018
Helår
                       
Ingående eget kapital   54,1 46,3   46,3
                       
Periodens resultat           3,2 2,4   9,7
Omräkningsdifferens           0,0 0,1   0,1
Nyemission             - -   2,1
Utdelning             - -   -4,2
Belopp vid periodens utgång   57,3 48,8   54,1
                       
                       
Nyckeltal             2019
Kv 1
2018
Kv 1
  2018
Helår
                       
EBITDA marginal      %       11,7 11,8   11,7
Rörelsemarginal      %       10,3 10,0   9,8
Vinstmarginal      %     11,4 10,1   9,6
Sysselsatt kapital      MSEK     57,3 48,8   55,9
Avkastning på sysselsatt kapital    %       32 27   25
Eget kapital      MSEK     57,3 48,8   54,1
Avkastning på eget kapital    %     24 21   19
Nettolåneskuld *      MSEK     -50,1 -26,8   -29,1
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     61 62   60
Resultat per aktie    kronor     0,11 0,09   0,34
Eget kapital per aktie    kronor     2,01 1,75   1,89
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -1,75 -0,96   -1,03
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     6,13 4,09   3,92  
Antal utestående aktier    .000 st.     28 552 27 902   28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier  .000 st.     28 552 27 902   28 552  
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st.     29 752 28 902   29 752  
                       
* Negativt värde = nettokassa                  

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/