Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers AB: Bokslutskommuniké 2019

08:00 / 7 February 2020 JLT Mobile Computers Press release

  • Orderingång 130,3 MSEK (142,3)
  • Omsättning 141,7 MSEK (129,4)
  • Rörelseresultat 13,6 MSEK (12,7)
  • Resultat efter skatt 10,9 MSEK (9,7)
  • Utdelning 0,23 kr (0,22)

Kommentarer från VD

2019 var ett bra år för JLT då mycket föll på plats. Vi nådde en rekordomsättning på 142 MSEK med bibehållen stark bruttomarginal. Bruttovinsten slutade på 65 MSEK vilket också är ett rekord.

JLT har som målsättning att på ett lönsamt sätt växa snabbare än övriga marknaden. För att uppnå detta jobbar vi sedan några år tillbaka efter en långsiktig tillväxtstrategi som vilar på tre viktiga fokusområden. Det första är att kontinuerligt stärka säljkanalen, vilket vi jobbat aktivt med under året. Som ett resultat har vi breddat kundbasen och de underliggande löpande affärerna har vuxit. Den löpande orderingången ökade för sjunde året i rad. Avsaknad av större projektaffärer med långa säljcykler, medförde en minskad total orderingång jämfört med föregående år.

Det andra fokusområdet är att kontinuerligt utveckla vår produktportfölj. Under året har vi investerat i utveckling av både nya och befintliga produkter. Som en följd lanserade vi i december branschens snabbaste ruggade fordonsdator och befäste därmed JLT:s position som prestandaledare på marknaden. De nya datorerna finns tillgängliga för försäljning idag och öppnar för nya avancerade applikationer hos kunder inom gruvdrift, energi och jordbruk. Ytterligare lanseringar kan förväntas framöver som ett resultat av årets investeringar.

Tredje fokusområdet i vår tillväxtstrategi är att ta ett större helhetsåtagande hos våra kunder genom försäljning av kompletterande produkter, tjänster och underhållsservice. För att driva transformationen mot JLT:s nya affärsmodell och etablera detta hos befintliga och framtida kunder har vi under 2019 gjort ett stort omtag gällande vår marknadsföring. I januari 2020 lanserade vi en helt ny varumärkesidentitet och hemsida för att stärka vår position som ledande aktör på marknaden.

Vår digitala marknadsföring är en betydande komponent under 2020 för att driva framtida tillväxt och stötta säljkanalen med nya kvalificerade prospekt inom våra fokusmarknader.

Jag är otroligt stolt over JLT:s personal som under året med stort fokus och hög energi fortsatt att leverera på vår långsiktiga tillväxtstrategi. Som en följd har JLT levererat ett växande positivt resultat och starkt kassaflöde år efter år och har vid 2019 års utgång 48 MSEK i kassan. Styrelsen rekommenderar därför en aktieutdelning på 23 öre per aktie, vilket är i enlighet med den höjda utdelningspolicyn. Den goda likviditeten skapar dessutom flexibilitet och konkurrenskraft vid en eventuellt stundande lågkonjunktur. Det gör att vi under 2020 kommer fortsätta att satsa inom våra tre identifierade strategiområden; sälj/marknad, produktutveckling och helhetslösningar. Genom nyrekryteringar, externa resurser och förvärv, ska vi utveckla företaget med god tillväxt och lönsamhet, för att skapa ökat värde för kunder, anställda och aktieägare.

Per Holmberg, verkställande direktör


Koncernens omsättning och resultat för helåret 2019

För helåret 2019 redovisar koncernen en omsättning på 141,7 MSEK (129,4). Bruttovinsten uppgick till 65,3 MSEK (60,5) och bruttomarginalen till 46,1 procent (46,5).

Rörelsens omkostnader var 49,3 MSEK (45,4) av detta var övriga kostnader 18,0 MSEK (13,5). Personalkostnader uppgick till 31,3 MSEK (31,8).

EBITDA för året uppgick till 16,0 MSEK (15,2).

Avskrivningar under året var 2,3 MSEK (2,4) varav utvecklingsutgifter 1,2 MSEK (1,3) och goodwill 0,8 MSEK (0,6). Företagets goodwill härstammar från förvärvet av USA verksamheten 2014 och är därmed slutavskriven.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 13,6 MSEK (12,7).

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (-0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 13,9 MSEK (12,5).

Skatt för koncernen om 3,0 MSEK (2,7) gav ett resultat efter skatt på 10,9 MSEK (9,7).

Orderingången under året har uppgått till 130,3 MSEK (142,3) och orderstocken var vid periodens slut 11,9 MSEK (23,3). Orderstock med planerad leverans i första kvartalet 2020 uppgår till 8,1 MSEK (20,0).

Som utgående orderstock 2019 redovisas order med planerad leverans inom 12 månader, orderstock med planerad leverans nästa kvartal redovisas separat. Serviceavtal räknas ej in i orderstocken.

Kommentarer till resultatet för 2019

Koncernens omsättning ökade 10 procent under 2019 jämfört med föregående år och bruttovinsten med 8 procent. Orderingången minskade med 8 procent under 2019.

Omkostnaderna, har ökat jämfört med föregående år vilket i huvudsak hänför sig till tre faktorer i samma storleksordning; valutaeffekter, utvecklingskostnader och utgifter av engångskarakär.

Valutaeffekter avser omkostnader i det amerikanska dotterbolaget som påverkas av en stark USD kurs.

Utveckligsarbete under året har avsett uppdatering av befintliga produkter och anpassningar. Inga utvecklingsutgifter har aktiverats under året och således till fullo tagits över resultaträkningen.

Utgifter av engångskaraktär belastande resultatet avser framtagning av ny varumärkesprofil och hemsida.

Avsättningar för rörliga löner har under perioden uppgått till 0,5 MSEK (1,2).Resultaträkning, MSEK   2019
Kv 4
2018
Kv 4
  2019
Helår
2018
Helår
Nettoomsättning   33,5 33,3   141,7 129,4
Bruttovinst   17,4 15,7   65,3 60,5
- Bruttomarginal   52,0% 47,0%   46,1% 46,5%
Försäljnings- och Marknadskostnader   -5,9 -5,1   -23,9 -21,5
Organisations- och FoU-kostnader   -7,8 -6,5   -25,5 -23,9
EBITDA   3,6 4,1   16,0 15,2
- EBITDA marginal   10,9% 12,3%   11,3% 11,7%
               
Avskrivningar   -0,7 -0,6   -2,3 -2,4
  Varav:            
  - Materiella anläggningstillgångar   -0,1 -0,2   -0,3 -0,6
  - Utvecklingsutgifter   -0,3 -0,3   -1,2 -1,3
  - Goodwill   -0,4 -0,1   -0,8 -0,6
Rörelseresultat   2,9 3,5   13,6 12,7
- Rörelsemarginal   8,6% 10,4%   9,6% 9,8%

Försäljning av serviceavtal och övriga tjänster visar en fortsatt positiv utveckling och förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgår till 17,8 MSEK (13,9). Tjänsterelaterade intäkter, avräknad avtalsintäkt och direktfakturering, uppgick till 13,2 MSEK (10,9).

Fjärde kvartalet 2019

För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 33,5 MSEK (33,3) till bruttomarginalen 52,0 procent (47,0) vilket medförde en bruttovinst på 17,4 MSEK (15,7). 

Verksamhetens omkostnader uppgick till 13,8 MSEK (11,6). Framtagning av ny varumärkesprofil har huvudsakligen belastat fjärde kvartalet. EBITDA var 3,6 MSEK (4,1). 

Avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (0,6) och rörelseresultatet var 2,9 MSEK (3,5).

Orderingången i kvartalet var 28,3 MSEK (49,9).

Verksamheten 2019

JLT:s mål är att växa lönsamt och sedan flera år tillbaka följer vi en tillväxtstrategi där vi förstärker vår försäljningskanal,utvecklar vår produktportfölj samt kompletterar vårt erbjudande med produkter, tillbehör och tjänster.

Marknadsutveckling

Omsättningen ökade under året med 10 procent och orderingång minskade 8 procent. JLT:s omsättning kan brytas ner i löpande försäljning och projektaffärer. Den underliggande löpande försäljningen representerar kärnan av JLT:s verksamhet och består av många små och medelstora affärer. Utöver den löpande försäljningen påverkas JLT:s totala omsättning även av enskilda, större projektaffärer med långa säljcykler. Under de senaste åren har vi diversifierat kundbasen och samtidigt skapat långsiktiga kundrelationer för att uppnå stabilitet i både omsättning och bruttomarginal. Som ett resultat av detta växte de löpande affärerna för sjunde året i rad och steg med 4% under 2019.Vi driver vår försäljning i fyra affärssegment: Norden, EMEA (Europa exklusive Norden plus Mellanöstern och Afrika), Amerika (Nord- och Sydamerika) och OEM (Original Equipment Manufacturer). De tre första segmenten är geografiska regioner och det sista, OEM, består av kunder som bygger kompletta system vari JLT:s produkter ingår. Dessa system säljs sedan till slutanvändare, oftast globalt, under kundens eget varumärke. Under året växte EMEA och OEM som starkast men även Norden och Amerika ökade i omsättning.

Bland JLT:s vertikala målsegment har hamnsegmentet haft en stark tillväxt under året medan övriga segment; lager, transport, tillverkning, gruvor/energi och jordbruk, har varit stabila.

Produktutveckling har under året omfattat teknikuppdatering av det befintliga sortimentet samt kundspecifik anpassning. Inga utvecklingsrelaterade utgifter har aktiverats under året.

Personal

Nyrekryteringar har under året skett inom utveckling i Sverige samt försäljning i USA. Ytterligare rekryteringar är påbörjade men ännu inte avslutade.

Pressreleaser under 2019 utöver finansiell rapportering

2019-01-15 JLT Mobile Computers to Showcase Repair and Maintenance Services, Portable Rugged Android™ and Windows IT Solutions at ProMAT (endast engelsk)
2019-03-07 JLT Mobile Computers: Snabb tillväxt av lanserade produkter och tjänster bidrar till rekordresultat för 2018
2019-03-14 JLT Mobile Computers ökar kunders produktivitet med terminalemulatorer från StayLinked – marknadens mest tillförlitliga och säkra TE-lösningarna för mobila enheter
2019-03-25 JLT Mobile Computers är först ut med att teckna femårigt valideringsavtal med Navis
2019-06-13 JLT Mobile Computers presenterar nästa generationens fordonsmonterade dator under TOC Europe
2019-06-18 JLT Mobile Computers garanterar sömlös integration mellan ruggade VERSO 12™-datorn och Navis N4 hos OPCSA i Las Palmas
2019-07-09 JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till två nya hamnterminaler i Papua Nya Guinea
2019-09-03 Grenspecialisten Förvaltning AB utökar sitt aktieinnehav i JLT Mobile Computers AB
2019-10-23 JLT Mobile Computers valberedning och årsstämma 2020
2019-12-11 JLT Mobile Computers stärker sin position som prestandaledare på marknaden för stryktåliga datorer med uppgraderad VERSO™-serie

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 4,0 MSEK (12,5) efter utdelning på 6,3 MSEK (4,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 47,9 MSEK (43,9).

Soliditeten uppgick till 60 procent (60) och det egna kapitalet var 58,6 MSEK (54,1).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -4,3 MSEK (-2,3).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 3,4 MSEK (4,3), allt hänförligt till utländska dotterbolag. Kvarvarande underskottsavdrag är ej tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 med 0,23 kronor per aktie (0,22 varav extrautdelning 0,07 kronor).

Förslaget om utdelning av 0,23 kronor per aktie motsvarar 60 procent av årets resultat.  Bolagets utdelningspolicy, vilken styrelsen beslutade höja i maj 2020, stipulerar utdelning om 50 till 70 procent av årets resultat.

Transaktioner med närstående

JLT:s lokaler hyrs sedan 2002 av ett fastighetsbolag, vilket är helägt av bolagets huvudägare Jan Olofsson. Villkoren är enligt styrelsens uppfattning marknadsmässiga och lokalerna anpassade till bolagets nuvarande och bedömda framtida behov.

Aktien

Totalt har 7,8 miljoner aktier (8,4) omsatts under året vilket motsvarar 27 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 7,08 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Årsstämma

Årsstämma hålls onsdagen den 6 maj kl. 16:00 på PM & Vänner Hotel i Växjö.

Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Mars, 2020                     6 maj, 2020
Delårsrapport Jan - Juni, 2020 13 augusti, 2020
Delårsrapport Jan - Sept, 2020                     23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020                             10 februari, 2021

Växjö den 7 februari 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         

Per Holmberg  VD                  070 – 361 3934                    

Stefan Käck     vVD / CFO       073 – 531 0057                    

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
               
Resultaträkning, MSEK   2019
Kv 4
2018
Kv 4
  2019
Helår
2018
Helår
               
Summa rörelsens intäkter 33,5 33,3   141,7 129,4
               
Rörelsens kostnader          
  Handelsvaror   -16,1 -17,7   -76,4 -69,5
  Övriga externa kostnader   -5,8 -3,3   -18,0 -13,5
  Personalkostnader   -8,0 -8,3   -31,3 -31,8
  Avskrivningar   -0,7 -0,6   -2,3 -2,4
Rörelseresultat 2,9 3,5   13,6 12,7
               
Finansnetto   -0,1 -0,3   0,2 -0,3
Resultat efter finansiella poster 2,8 3,1   13,9 12,5
               
Skatt   -0,6 -0,5   -3,0 -2,7
Periodens resultat   2,2 2,6   10,9 9,7
               
Resultat per aktie (kronor)   0,08 0,09   0,38 0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,08 0,09   0,37 0,33
               
Balansräkning,  MSEK         2019
31 dec
2018
31 dec
               
Tillgångar            
  Immateriella anläggningstillgångar         2,6 4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,6 0,5
  Finansiella anläggningstillgångar         0,2 0,2
Summa anläggningstillgångar   3,4 5,3
               
  Varulager         19,3 19,2
  Kortfristiga fordringar         26,9 22,0
  Likvida medel och finansiella placeringar     47,9 43,9
Summa omsättningstillgångar         94,1 85,2
               
Summa tillgångar         97,4 90,4
               
Eget kapital, avsättningar och skulder            
  Aktiekapital         28,6 28,6
  Bundet eget kapital         5,9 7,0
  Ansamlat resultat         24,2 18,5
Summa eget kapital         58,6 54,1
Avsättningar         2,0 1,8
Kortfristiga skulder         36,8 34,5
               
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    97,4 90,4
* Matematisk avrundning            Kassaflödesanalys,  MSEK         2019
Helår
2018
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital       15,4 14,4
Förändring av rörelsekapital         -4,8 5,4
Löpande verksamheten         10,7 19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar       -0,4 -0,3
Finansieringsverksamheten         -6,3 -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar         4,0 12,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar       -1,0 7,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar         47,9 43,9
Nettolåneskuld*         -47,9 -43,9
               
Förändring av eget kapital, (MSEK)         2019
Helår
2018
Helår
               
Ingående eget kapital         54,1 46,3
Periodens resultat         10,9 9,7
Omräkningsdifferens         -0,2 0,2
Nyemission         0,0 2,1
Utdelning         -6,3 -4,2
Belopp vid periodens utgång         58,6 54,1
               
Nyckeltal         2019
Helår
2018
Helår
               
EBITDA marginal  %       11,3 11,7
Rörelsemarginal  %       9,6 9,8
Vinstmarginal  %       9,8 9,6
               
Sysselsatt kapital  MSEK       58,6 55,9
Avkastning på sysselsatt kapital  %       24 22
Eget kapital  MSEK       58,6 54,1
Avkastning på eget kapital  %       19 19
Nettolåneskuld *  MSEK       -47,9 -43,9
Skuldsättningsgrad  ggr       0 0
Soliditet  %       60 60
               
Resultat per aktie  kronor       0,38 0,34
Eget kapital per aktie  kronor       2,05 1,89
Nettolåneskuld per aktie*  kronor       -1,68 -1,54
               
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor       7,08 3,92
               
Antal utestående aktier  .000 st       28 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier  .000 st       28 552 28 227
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st       29 752 29 752
               
* Negativt värde = nettokassa            

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/