JLT Mobile Computers AB: Rättelse JLT Delårsrapport jan - mar 2017

13:15 / 12 maj 2017 JLT Mobile Computers Pressmeddelande

Rättelse: JLT Delårsrapport jan - mar 2017

Vid publiceringen av JLT Delårsrapport jan - mar 2017 den 11e maj, 2017 orsakade ett formateringsfel att ett flertal kolumner med icke gällande siffror felaktigt inkluderades i textfilen. PDF-versionen av rapporten som medföljde releasen och som tillhandahållits via hemsidan, www.jltmobile.com, innehöll emellertid tid de korrekta siffrorna.

Nedan presenteras korrekta siffror för berört innehåll. Delårsrapporten jan - mar 2017 i sin helhet finns bifogad.

Sid. 2 Resultaträkning

Resultaträkning, MSEK 2017
Kv 1
2016
Kv 1
2016
Helår
Nettoomsättning 27,7 24,5 126,9
Bruttovinst 12,4 11,2 54,8
- Bruttomarginal 44,7% 45,7% 43,2%
Försäljnings- och Marknadskostnader -4,4 -3,0 -15,0
Organisations- och FoU-kostnader -5,1 -5,5 -25,6
EBITDA 2,9 2,7 14,2
- EBITDA marginal 10,5% 10,9% 11,2%
Avskrivningar -0,3 -0,3 -1,1
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,5
- Immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,2 -0,1
- Goodwill -0,1 -0,1 -0,5
Rörelseresultat 2,6 2,4 13,1
- Rörelsemarginal 9,4% 9,7% 10,3%

Sid. 4 Koncernens räkenskaper*

Resultaträkning, MSEK 2017
Kv 1
2016
Kv 1
2016
Helår
Summa rörelsens intäkter 27,7 24,5 126,9
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -15,3 -13,3 -72,1
Övriga externa kostnader -3,1 -2,8 -13,7
Personalkostnader -6,4 -5,7 -27,0
Avskrivningar -0,3 -0,3 -1,1
Rörelseresultat 2,6 2,4 13,1
Finansnetto -0,1 -0,4 0,0
Resultat efter finansiella poster 2,5 2,0 13,1
Skatt -0,6 -0,4 -2,3
Periodens resultat 1,9 1,6 10,8
Resultat per aktie (kronor) 0,07 0,06 0,39
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,06 0,06 0,38
Balansräkning, MSEK 2017
31 mar
2016
31 mar
2016
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5,2 3,4 4,6
Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,3 1,0
Finansiella anläggningstillgångar 0,6 2,9 0,8
Summa anläggningstillgångar 6,7 7,7 6,5
Varulager 20,0 12,7 16,3
Kortfristiga fordringar 13,5 19,6 24,4
Likvida medel 28,4 14,2 28,0
Summa omsättningstillgångar 61,8 46,5 68,6
Summa tillgångar 68,5 54,2 75,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital 27,9 27,0 27,9
Reservfond 4,2 1,3 4,2
Ansamlat resultat 13,6 6,8 11,6
Summa eget kapital 45,7 35,0 43,7
Avsättningar 1,6 1,6 1,6
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 21,1 17,5 29,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 68,5 54,2 75,1
* Matematisk avrundning

Sid. 5 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, MSEK 2017
Kv 1
2016
Kv 1
2016
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2,2 2,4 11,8
Förändring av rörelsekapital -1,0 -4,9 -1,0
Löpande verksamheten 1,2 -2,5 10,8
Investeringsverksamheten -0,8 -0,9 -0,2
Finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -0,2
Årets kassaflöde 0,4 -3,4 10,4
Likvida medel 28,4 14,2 28,0
Nettolåneskuld* -28,4 -14,2 -28,0

Stockholm den 12 maj, 2017

För ytterligare information:                         
Stefan Käck, vVD / CFO       0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Delårsrapport Q1 2017 JLT Mobile Computers JUSTERAD 170512

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: JLT Mobile Computers AB via Globenewswire

Thomson Reuters ONE

Denna information skickades av Thomson Reuters ONE http://www.thomsonreutersone.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.