Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Lagercrantz

Supplier of technology in expansive niches

Lagercrantz

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns över 50 bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik nisch. Gemensamt för bolagen är fokus på högt förädlingsvärde, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications samt Niche Products. Lagercrantz är främst verksamma i Nordeuropa, Kina och i USA. Närvaro i övriga världen har även påbörjats genom ytterligare exportsatsningar.Mer än elektronik, el och kommunikation

Lagercrantz är en teknikkoncern som genom sina över 50 dotterbolag bl.a erbjuder specialprodukter inom inbyggnadselektronik, el- och elektromekaniska produkter, produkter och system inom styr- och reglerteknik, och specialdörrar samt radonmätare. Lösningarna består av såväl standardkomponenter som kundanpassade produkter samt tjänster och angränsande system. Gemensamt för bolagen är kvalificierad teknisk försäljning, fokus på B2B (business-to-business) och att enheterna ska åtnjuta, alternativt eftersträva, en ledande position på en begränsdad marknad (en nisch). Förutom att representera ledande leverantörer säljer bolagen egenutvecklade produkter vilka omfattas av högre bruttomarginal och öppnar upp möjligheter att gå geografisk expansion genom export. I dagsläget utgör egna produkter 52% av koncernens omsättning, varpå Lagercrantz idag bör ses som en företagsgrupp bestående av nischade teknikföretag snarare än ett klassiskt handelsbolag

Lagercrantz verksamhet är förlagd till flertalet marknader i Europa, Kina, USA och Indien. Tyngpunkten ligger fortsatt i Skandinavien med ca 70% av omsättningen. Kundbasen är diversifierad men utgörs i huvudsak av industriföretag. Lagercrantz vision är att vara en nischaktör som arbetar nära kunderna med fokus på kompetens, tillgänglighet och service. Dessa parametrar skapar sedan kundvärde i form av en bra balans mellan prestanda, leveranstid och totalkostnad.

  

Decentraliserad affärsmodell

Lagercrantz består av över 50 dotterbolag som bedriver självständig verksamhet under sina respektive varumärken. Syftet med denna strategi är att bolagen ska ha större frihet att själva fatta snabba beslut nära sin egen marknad och de egna kunderna. Dessutom eliminerar det risken att kund- och leverantörsrelationer skadas vid alltför stor grad av centralisering och jakt på synergier. Decentralicerad styrning är en beprövad affärs- och förvärvsmodell som samtliga avknoppningar från Bergman & Beving (Lagercrantz, Addtech och B&B-tools; återtagit det forna namnet Bergman & Beving) och Indutrade tillämpar.

Utöver att ha en egen identitet har dotterbolagen också egna mål och strategier. Koncernen har tre grundläggande krav för alla dotterbolag - tillväxt, lönsamhet och utveckling. Framför allt måste specifika mål avseende resultat och kapitalbindning uppnås och om så inte är fallet vidtar koncernledningen åtgärder utifrån varje enskilt fall. Till exempel omstruktureringsagenda och tillväxtagenda. Generellt kan sägas att tillväxtagendan numera är högre prioriterat vilket är en naturlig följd när merparten av bolagen når högt R/RK dvs. både uppvisar höga marginaler (högt resultat; R) och effektiv kapitalbindning (lågt rörelskapital; RK).

Fyra divisioner

Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner. Electronics, som inriktar sig på industriell trådlös kommunikation samt elektroniksystem för inbyggnad i kundernas produkter. Mechatronics är huvudsakligen inriktat på el- och elektromekaniska produkter till kunder inom tillverkningsindustri, kraftproduktion och eldistribution. Communications omfattar främst produkter, system och tjänster inom digital bildöverföring och teknisk säkerhet. Niche Products har ingen specifik branschinriktning utan omfattar produktbolag med hårt nischade verksamheter. Inom Niche Products finns exempelvis bolaget SwedWire som är världsledande inom produktion av väglina och Asept som säljer disperenssystem för livsmedelindustrin (ketchuppumpar etc.).

Aktiv förvärvsstrategi

Lagercrantz har en aktiv förvärvsstrategi som består av fem faser. Första fasen är Bruttolistan inom vilken Lagercrantz samlar cirka 100 potentiella förvärvsobjekt, denna lista uppdateras löpande. Kontaktfasen innebär att förutsättningslöst lära känna bolaget och dess ägare. Analys- och förhandlingsfasen består i att utforma en plan med säljarna om en gemensam framtid. Slutförhandlingsfasen omfattar due diligence och slutförhandling av köpeavtalet. Avslutningsvis har vi integrationsfasen där bolaget omedelbart integreras i koncernens rapporteringsrutiner med orderingång och månadsbokslut.