Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Återköp av egna aktier och optionsprogram för ledande befattningshavare

12:35 / 15 November 2001 Lagercrantz Press release

Återköp av egna aktier och optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen i Lagercrantz Group AB (nedan kallat bolaget) har idag fattat beslut om att föreslå en extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att förvärva och avyttra aktier i bolaget. Styrelsen har vidare fattat ett principbeslut att tilldela ca 30 ledande befattningshavare i Lagercrantz- koncernen s k personaloptioner. Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier eller röster i bolaget. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtagande i det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet. Vidare har styrelsen beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att avyttra egna aktier på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv samt att besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att fullfölja bolagets åtaganden under bolagets personaloptionsprogram. Syftet med personaloptionsprogrammet är att det skall motivera till ytterligare ansträngningar och därmed åstadkomma bättre resultat och lönsamhet. Styrelsen anser att optionerna bör få en positiv inverkan på det framtida resultatet och därmed ligga i aktieägarnas intresse. Optionerna skall tilldelas utan kontant vederlag. Optionerna skall ej vara överlåtbara och skall endast kunna utnyttjas för aktieköp om vederbörande vid utnyttjandetillfället fortfarande är anställd i Lagercrantz-koncernen. Programmets totala omfattning skall uppgå till maximalt 800 000 optioner (maximal utspädningseffekt 2,9 %), varvid verkställande direktören skall tilldelas 120 000 optioner och övriga ledande befattnings- havare skall tilldelas mellan 8 000 och 80 000. Optionerna skall ha en löptid om ca tre år och ge rätt att förvärva av bolaget innehavda egna aktier. Lösenpriset för optionerna skall uppgå till 110 procent av den genomsnittliga högsta och lägsta betalkursen för Lagercrantzs aktie under en femdagarsperiod i anslutning till den extra bolagsstämman. Förvärv och avyttring av egna aktier avses bli föremål för beslut på en extra bolagsstämma den 17 december 2001. Styrelsens fullständiga förslag beträffande förvärv av egna aktier kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 3 december 2001. Fullständigt förslag beträffande avyttring av egna aktier kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 10 december 2001. Stockholm den 15 november 2001 Lagercrantz Group AB (publ) Frågor kan ställas till VD Jan Friis, 08-700 66 73 eller vVD Per Ikov, 08-700 66 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00830/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00830/bit0001.pdf

Show as PDF