Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april - 30 september 2001 (6 månader)

12:32 / 15 November 2001 Lagercrantz Press release

Delårsrapport 1 april - 30 september 2001 (6 månader) Efter ett beslut av Bergman & Beving ABs ägare på den ordinarie bolagsstämman den 22 augusti 2001 delades Lagercrantz Group ut till aktieägarna och noterades den 3 september 2001 på Stockholmbörsens O- lista Nettoomsättningen uppgick till 1077 MSEK (1190) Resultatet efter finansnetto uppgick till 51 MSEK (72). Härtill kommer jämförelsestörande poster med 6 MSEK (15) Verksamhetsområdet Components präglas av ett svårt marknadsläge med låg efterfrågan Trots marknadsläget och volymnedgången har en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster på 5,1% (6,3) uppnåtts Ett åtgärdsprogram som minskar koncernens kostnadsmassa med 30 MSEK på helårsbas är genomfört under andra kvartalet Soliditeten har ökat till 43% (37) Avkastning på eget kapital före jämförelsestörande poster för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 19,1% (22,9) Samtliga jämförelseuppgifter är proforma enligt de förutsättningar som framgår av Information till aktieägarna i Bergman & Beving AB avseende utdelningen av Lagercrantz Group AB. Jämförelsetalen för föregående år har vidare justerats för effekten av tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendation RR9 Inkomstskatter. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen uppgick till 1077 MSEK (1190). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 55 MSEK (75) med en rörelsemarginal om 5,1 % (6,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 57 MSEK (87). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 6 MSEK (15). Vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 1,29 SEK (1,72). För den senaste 12-månadersperioden uppgick vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster till 3,34 SEK, att jämföra med föregående verksamhetsår 3,77 SEK. Marknadssituationen för koncernens huvudverksamhet är fortsatt svag. Beställningsingången har dock stabiliserats, även om det jämfört med föregående år är på en väsentligt lägre nivå. Eventuella behov av ytterligare kostnadsanpass- ningar analyseras löpande. Kostnaderna för det redan genomförda åtgärds- programmet tas mot den omstruktureringsreserv som gjordes i helårsbokslutet per 31 mars 2001. Under första halvåret har omstruktureringskostnader om 11 MSEK återförts mot denna reserv. AFFÄRSOMRÅDE ELECTRONICS Nettoomsättningen minskade till 688 MSEK (784). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 44 MSEK (69), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 6,4% (8,8). COMPONENTS För verksamhetsområde Components, som utgör 84 procent av affärsområdets nettoomsättning, är marknadssituationen svår. Ett svagt konjunkturläge inom elektronik- och telekomindustrin kombinerat med en ökad global osäkerhet påverkar resultatet negativt. Den under första kvartalet fallande orderingången har stabiliserats under detta kvartalet. Nettoomsättningen minskade till 579 MSEK (731) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade till 36 MSEK (62). Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (8,5). PRODUCTION SERVICES Nettoomsättningen mer än fördubblades till 109 MSEK (53) och rörelseresultatet före jäm- förelsestörande poster uppgick till 8 MSEK (7). Volymökningen förklaras av genomförda förvärv under föregående verksamhetsår. Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (13,2). Verksamhetsområdet har egen tillverkning av kundanpassade kablageprodukter i fabriker i Finland, Danmark och Sverige och har via eget kontor i Hong Kong ett etablerat nätverk av fabriker med fokus på volymproduktion. Mot bakgrund av ett starkt fokus på en utbyggnad av koncernens mervärdeskapande utvärderas löpande nya möjligheter inom området nischproduktion av delsystem. AFFÄRSOMRÅDE SOLUTIONS Nettoomsättningen uppgick 389 MSEK (406). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 10 MSEK (7). IT/COMMUNICATION Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet ökade till 190 MSEK (161) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 6 MSEK (6). Volymökningen förklaras av genomförda förvärv under föregående verksamhetsår. Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 procent (3,5). Verksamhetsområdet har under andra kvartalet haft en positiv utveckling av resultatet, vilket delvis förklaras av genomförda struktur- och kostnads- anpassningar. Verksamheten inom detta område påverkas mindre av det rådande konjunkturläget och orderingången utvecklas tillfredsställande. SYSTEMS Nettoomsättningen minskade till 197 MSEK (244) och rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (1). Minskningen i omsättningen förklaras av en svagare efterfrågan och en löpande anpassning av produkt- utbudet. En förbättring av lönsamheten har uppnåtts under andra kvartalet. En process inriktad på anpassning av både struktur och produktutbud fortsätter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00820/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00820/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF