Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Köp och försäljning av egna aktier samt Optionsprogram

16:02 / 17 December 2001 Lagercrantz Press release

Köp och försäljning av egna aktier Den extra bolagsstämman i Lagercrantz Group AB har idag beslutat att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtagande i det av bolagsstämman beslutade optionsprogrammet. Om 10 procent av samtliga aktier varit återköpta för 12 månader sedan hade resultatet per aktie under den senaste tolvmånadersperioden förbättrats med 0,25 kronor. Avkastningen på eget kapital hade förbättrats med 2,6 procentenheter och soliditeten hade gått ned med 6 procentenheter till 37 procent per 30 september 2001. Avyttring av egna aktier får göras för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Avyttring skall göras på annat sätt än över Stockholmsbörsen Optionsprogram Styrelsen avser att tilldela 800.000 s.k. personaloptioner till ca 30 ledande befattningshavare i koncernen. Bolagsstämman beslutade, för att möjliggöra detta, att bolaget skall överlåta högst 800.000 aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av dessa personaloptioner. Optionerna skall tilldelas med 120.000 optioner till verkställande direktören och mellan 8.000 och 80.000 optioner per person till övriga. Varje option berättigar till köp av en aktie i Lagercrantz av serie B. Priset per aktie (lösenkursen) är 32,80 kronor, vilket motsvarar 110 % av den genomsnittliga kursen för Lagercrantz-aktien under perioden 3 till 7 december 2001. Optionerna kan utnyttjas under perioden 19 juli 2004 till 18 februari 2005. Optionerna skall ej kunna överlåtas och skall endast kunna utnyttjas så länge anställningsförhållandet kvarstår. Optionerna utgör därmed inte värdepapper. Bland annat av dessa skäl tilldelas optionerna utan vederlag. Personaloptionsprogrammet kan medföra sociala avgifter för bolaget. Vid en årlig kursuppgång om 10 % blir dessa avgifter, om alla optionerna utnyttjas vid löptidens slut, ca 1,8 milj. kronor. Om personaloptionerna utnyttjas, ökar antalet utelöpande aktier med ca 2,9 procent (2,4 procent av röstetalet). Mot detta står att återköp av aktier planeras, vilket minskar antalet utelöpande aktier. Stockholm den 17 december 2001 Lagercrantz Group AB (publ) Frågor kan ställas till VD Jan Friis, 08-700 66 73 eller vVD Per Ikov, 08-700 66 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01160/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01160/bit0001.pdf

Show as PDF