Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april - 31 december 2001 (9 månader)

12:47 / 6 February 2002 Lagercrantz Press release

LAGERCRANTZ GROUP-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 31 december 2001 (9 månader) *Nettoomsättningen uppgick till 1560 MSEK (1926) *Resultatet efter finansnetto uppgick till 70 MSEK (120). Härtill kommer jämförelsestörande poster med 6 MSEK (15) *Omkostnadsnivån på årsbasis sänkt med ca 60 MSEK *Kassaflödet från den löpande verksamheten var mycket starkt under tredje kvartalet. Under niomånadersperioden uppgick detta till 116 MSEK *Styrelsen har tilldelat 798 000 personaloptioner till 28 ledande befattningshavare inom koncernen *Under tredje kvartalet har 923 700 egna B-aktier återköpts. Dessa utgör 3,3 % av utgivna aktier och 2,4 % av röstetalet *Koncernens soliditet uppgår efter återköpet av egna aktier till 43% (37) Avkastning på eget kapital före jämförelsestörande poster för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 16,1% (22,9) Samtliga jämförelseuppgifter är proforma enligt de förutsättningar som framgår av Information till aktieägarna i Bergman & Beving AB avseende utdelningen av Lagercrantz Group AB. Jämförelsetalen för föregående år har vidare justerats för effekten av tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendation RR9 Inkomstskatter. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen uppgick till 1560 MSEK (1926). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 70 MSEK (125) med en rörelsemarginal om 4,5 % (6,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 76 MSEK (135). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 6 MSEK (15). Vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 1,69 SEK (2,87). För den senaste 12-månadersperioden uppgick vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster till 2,59 SEK, att jämföra med föregående verksamhetsår 3,77 SEK. Marknadsläget för koncernens huvudverksamhet är fortsatt svag. Beställningsingången inom verksam- hetsområdet Components är dock fortsatt stabil. Försäljningen under tredje kvartalet avspeglar dock första halvårets svaga beställningsingång som först stabiliserades i slutet av andra kvartalet. Kablageproduktionen inom verksamhetsområdet Production Services har påverkats negativt av ett försämrat affärsläge med lägre beställningsingång som följd. En kostnadsanpassning till nugällande konjunkturläge har genomförts. Under niomånadersperioden har omkostnadsnivån i koncernen genom vidtagna åtgärder sänkts med ca 60 MSEK på årsbasis. Omstruktureringskostnader om 21 MSEK har under niomånadersperioden återförts mot den omstruktureringsreserv, som gjordes i helårsbokslutet per 31 mars 2001. AFFÄRSOMRÅDE ELECTRONICS Nettoomsättningen minskade till 963 MSEK (1239). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 50 MSEK (106), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 5,2% (8,6). COMPONENTS För verksamhetsområde Components, som utgör ca 85 procent av affärsområdets nettoomsättning, präglas marknaden fortsatt av ett svårt konjunktur- läge även om affärsläget upplevs som stabilt. Det kraftfulla åtgärdsprogram som är genomfört under hösten har trots en stor nedgång i försäljningen säkerställt ett enligt ledningens bedömning acceptabelt rörelseresultat. Nettoomsättningen minskade till 812 MSEK (1149) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 44 MSEK (97). Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent (8,4). PRODUCTION SERVICES Nettoomsättningen ökade till 151 MSEK (90) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 6 MSEK (9). Beställningsingång och försäljning inom området produktion av kundanpassad kablage har påverkats negativt av ett försämrat affärsläge. Volymökningen förklaras enbart av genomförda förvärv under föregående verksamhetsår. Rörelsemarginalen för hela verksamhetsområdet uppgick till 4,0% (10,0). Kostnadskostymen inom kablageområdet har anpassats till affärsläget och en förbättrat lönsamhet förväntas framgent. Lönsamheten inom verksamhetsområdet har även påverkats negativt av den investering som görs i utbyggnaden av koncernens mervärdeskapande. Denna investering omfattar bl. a en förstärkning av kompetensen inom utveckling och produktionsberedning. AFFÄRSOMRÅDE SOLUTIONS Nettoomsättningen uppgick 597 MSEK (687). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 17 MSEK (20), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,8% (2,9). IT/COMMUNICATION Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet uppgick till 303 MSEK (295) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 12 MSEK (16). Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (5,4). Verksamhetsområdet har under tredje kvartalet fortsatt den positiva utveckling av lönsamheten, som rapporterades efter andra kvartalet, och trots det rådande konjunkturläget är beställningsingången inom verksamhetsområdet tillfredsställande. SYSTEMS Nettoomsättningen minskade till 294 MSEK (392) och rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (4). Minskningen i omsättningen förklaras i huvudsak av en löpande anpassning av produktutbudet. Trots en tillfredsställande beställningsingång och en viss förbättring av rörelsemarginalen är lönsamheten inom vissa produktområden ännu inte på en acceptabel nivå. Som en del av en pågående process inom affärsområdet Solutions utvärderas verksamhetsområdets framtida struktur och lönsamhet. Stockholm den 6 februari 2002 Jan Friis Verkställande direktör Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1 april 2001 - 31 mars 2002 kommer att presenteras den 15 maj 2002. Lagercrantz Group AB (publ) Box 3508 Torsgatan 2 103 69 STOCKHOLM Telefon 08-700 66 70 Fax 08-28 18 05 info@lagercrantz.com www.lagercrantz.com Org nr 556282-4556 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/06/20020206BIT00570/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/06/20020206BIT00570/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF