Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké 1 april 2001 - 31 mars 2002

14:20 / 15 May 2002 Lagercrantz Press release

Bokslutskommuniké 1 april 2001 - 31 mars 2002 Nettoomsättningen uppgick till 1983 MSEK (2614) Rörelseresultatet uppgick till 81 MSEK (118). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 0 MSEK (-45) Under året vidtagna kostnadsanpassningar har på årsbasis sänkt omkostnadsnivån i koncernen med cirka 70 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 158 MSEK (203) Koncernens soliditet uppgår efter återköpet av egna aktier till 55% (37) Resultatet per aktie uppgick till 1,96 SEK (2,69) Kontantutdelning föreslås med 0,90 SEK Koncernen är från 1 april 2002 organiserad i tre divisioner Samtliga jämförelseuppgifter är proforma enligt de förutsättningar som framgår av Information till aktieägarna i Bergman & Beving AB avseende utdelningen av Lagercrantz Group AB. Jämförelsetalen för föregående år har vidare justerats för effekten av tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendation RR9 Inkomstskatter. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen minskade till 1983 MSEK (2614). Rörelseresultatet uppgick till 81 MSEK (118) med en rörelsemarginal om 4,1 procent (4,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 79 MSEK (113). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 0 MSEK (-45). Vinst per aktie uppgick till 1,96 SEK (2,69). Koncernens verksamhet präglas fortsatt av en låg efterfrågan inom telekom och elektronikindustrin. Konjunkturavmattningen är tydligast för divisionen Components, som utgör koncernens huvudverk- samhet. Trots kraftfulla vidtagna åtgärder som på årsbasis sänker omkostnadsnivån i koncernen med cirka 70 MSEK, har det stora volymtappet medfört ett försämrat resultat. Ett starkt fokus på utvecklingen av rörelsekapitalet har stärkt koncernens finansiella ställning. Omstruktureringskostnader om 39 MSEK har under året avräknats mot den omstruktureringsreserv, som avsattes i helårsbokslutet per 31 mars 2001. Hela reserven har därmed använts. För att öka de framtida möjligheterna för lönsam tillväxt inom de prioriterade områdena elektronik och kommunikation har verksamheten inom informations- och betalningssystem avyttrats. Koncernen är från 1 april 2002 organiserad i tre divisioner; Components, Production Services och Communication. AFFÄRSOMRÅDE ELECTRONICS Nettoomsättningen minskade till 1207 MSEK (1694). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 58 MSEK (137), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4,8 procent (8,1). COMPONENTS Nettoomsättningen minskade till 1009 MSEK (1490) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 49 MSEK (111). Rörelsemarginalen upp- gick till 4,9 procent (7,4). Components påverkas fortfarande av ett svagt konjunkturläge och marknadens utveckling är oviss. Ett omfattande besparingsprogram har genomförts under året. Detta har bland annat innefattat en minskning av personalen med cirka 85 personer. Den samlade kostnadsreduktionen bedöms uppgå till cirka 55 MSEK på årsbasis. Från 1 april 2002 integrerades koncernens verk- samhet inom industriinriktade systemkomponenter i Components. Denna verksamhet, som ingick i tidigare verksomhetsområdet Systems, ingår i divisionens satsningar inom området industriell kommunikation. PRODUCTION SERVICES Nettoomsättningen uppgick till 198 MSEK (204) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade till 9 MSEK (26). Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (12,7). Efter försämringen av affärsläget under tredje kvartalet har beställningsingången nu stabiliserats. En minskning av personalen med ca 40 personer har genomförts och kostnadsnivån har sänkts med ca 10 MSEK på årsbasis. En investering i utbyggnaden av mervärdeskapande tjänster och produkter har gjorts under året genom etablering av verksamheten 2B Electronics. Konceptet att erbjuda helhetslösningar med bl. a. utveckling och produktionsberedning av elektronikapplikationer har mottagits väl på marknaden. Det krävs dock en viss tid och investering för att etablera ett nytt koncept på marknaden. För att ytterligare stärka divisionens kontaktnät med den asiatiska elektronikmarknaden har 2B Electronics Asia Ltd. etablerats i Hong Kong under året. Bolaget är ett joint venture med en regional partner. AFFÄRSOMRÅDE SOLUTIONS Nettoomsättningen uppgick till 776 MSEK (920). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 20 MSEK (22), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,6 procent (2,4). IT/COMMUNICATION Nettoomsättningen för verksamhetsområdet uppgick till 395 MSEK (400) och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 12 MSEK (19). Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (4,8). Lönsamheten har påverkats negativt av en otill- fredsställande utveckling av konsultverksamheten för kundrelationshantering (CRM) och IT Service Management (ITSM). Ett åtgärdsprogram för kostnadsanpassningar har vidtagits. Verksamheten för säkerhetslösningar och satellit- och videokommunikation har utvecklats positivt medan den telekominriktade kommunikations- verksamhet upplever att projekt skjuts på framtiden. SYSTEMS Nettoomsättningen minskade till 381 MSEK (520) och rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (3). Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent (0,6) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/15/20020515BIT01140/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/15/20020515BIT01140/wkr0003.pdf Hela Rapporten

Show as PDF