Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bolagsstämma i Lagercrantz Group AB 26 augusti 2003

19:40 / 26 August 2003 Lagercrantz Press release

Bolagsstämma i Lagercrantz Group AB 26 augusti 2003 Vid dagens bolagsstämma i Lagercrantz Group AB beslutades bland annat följande: Utdelning Utdelningen fastställdes till 0,90 SEK per aktie. Styrelse Följande styrelseledamöter omvaldes: Pirkko Alitalo Anders Börjesson Jan Friis Tom Hedelius Lennart Sjölund Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning I enlighet med styrelsens förslag beslutades om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av 1 950 000 återköpta aktier av serie B motsvarande 3 900 000 kronor. Efter nedsättningen kommer Lagercrantz innehav av egna aktier att uppgå till 836 423, varav 798 000 aktier säkerställer bolagets åtagande gentemot optionsinnehavare. Ny emission av C-aktier För att minska tidsåtgången för nedsättning av aktiekapitalet genom indragning, beslutade bolagsstämman om nyemission av 1 950 000 C-aktier till Handelsbanken. Aktierna inlöses omedelbart efter att nyemissionen har registrerats. Återköp och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman i Lagercrantz Group AB beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock inte över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Nästa rapport Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2003 (sex månader) kommer att offentliggöras den 12 november 2003. Stockholm den 26 augusti 2003 Lagercrantz Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: VD Jan Friis, telefon 08-700 66 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00960/wkr0002.pdf

Show as PDF