Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Kallelse till bolagsstämma Lagercrantz Group AB (publ)

09:00 / 20 July 2004 Lagercrantz Press release

Kallelse till bolagsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 augusti 2004, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. ANMÄLAN OM DELTAGANDE För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 augusti 2004. - dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm, per telefon 08-700 66 70, fax 08- 28 18 05 eller info@lagercrantz.com senast onsdagen den 18 augusti 2004, kl 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 13 augusti 2004. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1) Stämmans öppnande. 2) Val av ordförande vid stämman. 3) Upprättande och godkännande av röstlängd. 4) Godkännande av dagordning. 5) Val av en eller två justeringsmän. 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8) Verkställande direktörens anförande. 9) Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 12) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 13) Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval. 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. 15) Övriga ärenden. 16) Stämmans avslutande. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN ENLIGT OVAN: 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om SEK 0,90 per aktie och att fredagen den 27 augusti 2004 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg onsdagen den 1 september 2004 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. 14 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till gällande börskurs. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det optionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades i december 2001. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9 och 14 i föredragningslistan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen 10 augusti, 2004 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. ÖVRIGA FÖRSLAG TILL BESLUT Nomineringskommittén föreslår följande vid ärenden 10 - 12: 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Ett styrelsearvode om 800 000 SEK att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 12 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter Omval av styrelseledamöterna Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius och Lennart Sjölund samt nyval av Per Ikov. Jan Friis avgår från styrelsen. Större aktieägare föreslår följande vid ärende 13: 13 Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval. Bemyndigande för styrelsens ordförande att bland representanter för större aktieägare utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval. Aktieägare som tillsammans representerar mer än 42 procent av det totala röstetalet har förklarat att de avser rösta för Nomineringskommitténs förslag 10-12 samt står bakom förslag 13 enligt ovan. Stockholm i juli 2004 Styrelsen Lagercrantz Group AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040716BIT00210/wkr0001.pdf

Show as PDF