Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bolagsstämma i Lagercrantz Group AB den 24 augusti 2004

09:51 / 25 August 2004 Lagercrantz Press release

Bolagsstämma i Lagercrantz Group AB den 24 augusti 2004 Vid bolagsstämma i Lagercrantz Group AB den 24 augusti 2004 beslutades bland annat följande: Utdelning Utdelningen fastställdes till 0,90 SEK per aktie. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2003/2004 års förvaltning. Styrelse Stämman beslutade in enlighet med Nomineringskommitténs förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes: Pirkko Alitalo Anders Börjesson Tom Hedelius Lennart Sjölund Per Ikov invaldes som ny styrelseledamot i styrelsen. Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Nomineringskommitté Stämman beslutade i enlighet med förslag från större aktieägare om bemyndigande för styrelsens ordförande att kontakta de största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval. Återköp och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock inte över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Nästa rapport Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2004 (sex månader) kommer att offentliggöras den 10 november 2004. Stockholm den 24 augusti 2004 Lagercrantz Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Per Ikov, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de tre divisionerna Electronics, Production Services och Communication. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT00030/wkr0001.pdf

Show as PDF