Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group avyttrar Uniweb AB och Delphi Oy och information om pågående åtgärdsprogram inom division Electronics

08:31 / 31 January 2005 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har ingått avtal om att avyttra dotterbolagen Uniweb AB och Delphi Oy. Köpare är det tyska bolaget Materna GmbH som övertar bolagen från och med den 1 januari 2005. Affären innebär en skattefri koncernmässig realisationsvinst om cirka 30 MSEK som kommer att redovisas under fjärde kvartalet (1 januari – 31 mars 2005).

Uniweb AB och Delphi Oy ingick i affärsområdet Programvara och Consulting. Tillsammans omsatte bolagen under räkenskapsåret 2003/2004 cirka 80 MSEK med ett rörelseresultat om 1,8 MSEK. Som ett resultat av försäljningarna byter affärsområdet namn till Programvara.

Per Ikov, CEO i Lagercrantz Group: ”Avyttringen av Uniweb och Delphi är ett steg i fokuseringen och renodlingen av Lagercrantz Group-koncernen. Vi skapar på detta sätt möjlighet att koncentrera våra resurser på koncernens prioriterade tillväxtområden. Samtidigt får Uniweb och Delphi en ny långsiktig ägare med stor industriell kompetens inom områdena Customer Service och IT Service-Management som därmed har goda möjligheter att vidareutveckla bolagen.”

Information om pågående åtgärdsprogram inom division Electronics Under 2004 har ett åtgärdsprogram pågått i den största divisionen Electronics. Kortsiktigt fokus har varit att genomföra kostnadsreduktioner och förbättra den interna effektiviteten för att återställa lönsamhet i divisionen. Åtgärderna har ännu inte fått tillräcklig effekt för att säkerställa ett positivt resultat under det andra halvåret 2004/2005. Detta är en avvikelse mot vad som tidigare indikerats i halvårsrapporten den 10 november 2004.

Det långsiktiga målet med åtgärdsprogrammet kvarstår, nämligen att skapa förutsättningar för en gynnsam långsiktig utveckling för divisionen. Lagercrantz Group skall därför bygga starkare marknadspositioner inom nischade teknikområden där Lagercrantz Group kan vara en teknikpartner för kunden.

Lagercrantz Groups avsikt har varit att löpande redovisa kostnaderna för åtgärds-programmet. Som ett resultat av de förändringar som nu genomförs i divisionen kommer dock kostnaderna att redovisas under fjärde kvartalet (1 januari – 31 mars 2005).

Kostnaderna kommer uppskattningsvis att uppgå till cirka 35 MSEK och huvudsakligen omfatta fortsatt avveckling av personal, hyresreserveringar för tomma lokaler samt kostnader för lagerinkurans med beaktande av den framtida inriktningen för Electronics.

Stockholm den 31 januari 2005.

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Per Ikov, CEO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF