Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Kallelse till bolagsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

09:28 / 20 July 2005 Lagercrantz Press release

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdag den 24 augusti 2005, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare

• dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 augusti 2005. • dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm, per telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller senast fredagen den 19 augusti 2005, kl 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 12 augusti 2005.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens anförande. 9. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen. 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Val av registrerat revisionsbolag. 15. Fråga om inrättande av valberedning, valberedningens uppdrag samt hur ledamöter av valberedningen skall utses. 16. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier. 17. Beslut om nyemission av C-aktier. 18. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier samt överföring till reservfond. 19. Beslut om justeringsbemyndigande. 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. 21. Övriga ärenden. 22. Stämmans avslutande.

NOMINERINGSKOMMITTÈNS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2, 11-15 ENLIGT OVAN: Vid bolagsstämman den 24 augusti 2004 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte ordförande utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i kvartalsrapporten som offentliggjordes den 8 februari 2005, följande personer till ledamöter av nomineringskommittén: Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Marianne Nilsson (representant för Robur fonder), Tor Marthin (representant för AMF Pension) samt Pär Stenberg. Tillsammans utgör dessa de fem största aktieägarna och representerar 50,8% av rösterna per 31 december 2004.

Nomineringskommittén lämnar följande förslag till beslut vid ärenden enligt ovan:

2. Val av ordförande vid stämman Anders Börjesson såsom ordförande vid stämman.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter Fem ordinarie ledamöter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Ett sammanlagt styrelsearvode om 800 000 SEK att fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande: 250 000 SEK Styrelsens vice ordförande: 200 000 SEK Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 150 000 SEK per ledamot. Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter Omval av styrelseledamöterna Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Per Ikov och Lennart Sjölund. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisning 2004/05 samt på bolagets hemsida.   14. Val av registrerat revisionsbolag För tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2009 föreslås nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB. KPMG Bohlins AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor.

15. Fråga om inrättande av valberedning, valberedningens uppdrag samt hur ledamöter av valberedningen skall utses Nomineringskommittén föreslås ersättas av en valberedning. Föreslås att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till ordinarie stämman lämna förslag om:

- ordförande vid ordinarie bolagsstämma - bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen - arvode till ickeanställda styrelseledamöter - i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden - principer för val av ledamöter till valberedningen.

Föreslås att valberedningen intill dess ny valberedning utses skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 december 2005 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9-10, 16-20 ENLIGT OVAN:

9. Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75 SEK per aktie och att måndagen den 29 augusti 2005 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg torsdag den 1 september 2005 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag innebär i huvudsak: - att aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 SEK och högst 100 000 000 SEK - att inga styrelsesuppleanter skall utses - att till bolagets revisorer skall väljas två auktoriserade revisorer med två auktoriserade suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

16. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier Lagercrantz Group innehar för närvarande 1 836 423 egna aktier av serie B. Styrelsens förslag innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med 3 000 000 SEK genom indragning utan återbetalning av 1 500 000 B-aktier som bolaget med stöd av beslut från tidigare bolagsstämmor återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

17. Beslut om nyemission av C-aktier Styrelsens förslag innebär att 1 500 000 aktier skall utges av serie C. Teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga ske av Handelsbanken som förbundit sig att anmäla samtliga sålunda tecknade aktier för inlösen enligt punkt 18 i föredragningslistan. Emissionskursen per aktie skall motsvara aktiens nominella belopp, 2 SEK. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen är att om bolaget tillförs medel i samband med emission av C-aktier kan beslutet om nedsättning av kapitalet genom indragning av aktier enligt punkt 16 i föredragningslistan verkställas utan krav på inhämtande av rättens tillstånd med den tidsutdräkt som skulle följa därmed.

18. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier samt överföring till reservfond Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med 3 000 000 SEK genom inlösen av samtliga under punkt 17 ovan utgivna aktier av serie C för återbetalning till aktieägaren. Ett belopp om 3 000 000 SEK skall överföras från fritt eget kapital till reservfonden.

19. Beslut om justeringsbemyndigande Styrelsens förslag innebär att bolagets VD bemyndigas att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i beslut under punkterna 10, 16 – 18, som kan erfordras av registreringsskäl.

20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till gällande börskurs.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9-10 och 16-20 i föredragningslistan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 10 augusti 2005 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2005 Styrelsen Lagercrantz Group AB (publ)

Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm, Tel 08-700 66 70, Fax 08-28 18 05, www.lagercrantz.com,

Show as PDF