Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bolagsstämma i Lagercrantz Group AB den 24 augusti 2005

19:17 / 24 August 2005 Lagercrantz Press release

Vid bolagsstämma i Lagercrantz Group AB den 24 augusti 2005 beslutades bland annat följande:

Utdelning Utdelningen fastställdes till 0,75 SEK per aktie.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2004/2005 års förvaltning.

Ändring av bolagsordning Stämman beslutade bland annat att ändra beloppsgränserna för aktiekapitalet till minimum 25 MSEK och maximum 100 MSEK.

Styrelse Stämman beslutade in enlighet med Nomineringskommitténs förslag.

Följande styrelseledamöter omvaldes: Pirkko Alitalo Anders Börjesson Tom Hedelius Per Ikov Lennart Sjölund

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Anders Börjesson till styrelseordförande och Tom Hedelius till vice ordförande.

Revisorer Stämman beslutade i enlighet med Nomineringskommitténs förslag och valde för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2009 det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till bolagets revisorer.

Valberedning Stämman beslutade i enlighet med förslag från Nomineringskommittén om inrättande av en valberedning. Stämman beslutade att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 december 2005 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Indragning av återköpta aktier Stämman beslutade att nedsätta bolagets aktiekapital genom indragning utan återbetalning av 1 500 000 B-aktier som bolaget innehar. Antal aktier efter registrering av indragning uppgår till 24 414 232, varav Lagercrantz Group innehar 336 423 B-aktier.

Återköp och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock inte över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Nästa rapport Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2005 (sex månader) kommer att offentliggöras den 8 november 2005.

Stockholm den 24 augusti 2005

Lagercrantz Group AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Per Ikov, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF