Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Effekter vid övergång till IFRS

09:16 / 22 August 2005 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group-koncernen rapporterar från och med räkenskapsåret 2005/06 i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS) antagna av EU-kommissionen. Den första finansiella rapporten upprättad enligt IFRS är kvartalsrapporten för 1 april – 30 juni 2005 (kvartal 1) som kommer att offentliggöras den 24 augusti 2005.

Reglerna för hur införandet skall ske återfinns i IFRS 1. Enligt IFRS skall föregående räkenskapsår omräknas enligt de IFRS som gäller från och med 2005. Tidigare år än jämförelseåret är frivilliga att omräkna. Lagercrantz Group-koncernen har räknat om 2004/05 i enlighet med IFRS. Tidigare år är inte omräknade.

Informationen som ges i detta dokument visar effekterna på 2004/05 års räkenskaper för koncernen av omräkning enligt IFRS. Omräkningen är baserad på de IFRS som förväntas gälla den 31 mars 2006. Dessa kommer att vara föremål för fortlöpande översyn och godkännande av EU, vilket kan komma att påverka informationen som lämnas nedan.

Sammanfattningsvis har övergången följande huvudsakliga effekter på Lagercrantz Group-koncernen:

  • Nettoomsättningen påverkas inte av övergången till IFRS
  • Rörelseresultatet 2004/05 påverkas med -1 MSEK
  • Resultat efter finansiella poster 2004/05 påverkas med -2 MSEK
  • Periodens resultat påverkas med 0 MSEK. Påverkan på resultat per aktie är därigenom 0 SEK.
  • Eget kapital per 2005-03-31 påverkas med -5 MSEK till 374 MSEK
  • IAS 39 Redovisning och värdering av finansiella instrument tillämpas från och med 1 april 2005. Tillämpningen har inte haft någon effekt på eget kapital. Kommentarer till tabeller: IFRS 3 RörelseförvärvHuvudregeln i IFRS 1 innebär retroaktiv tillämpning för förvärv enligt IFRS 3. Detta innebär att samtliga rörelseförvärv som genomförts före den 31 mars 2004, det datum då IFRS 3 antogs, skall vara klassificerade enligt IFRS 3. Effekten av en tillämpning av IFRS 3 för Lagercrantz Group-koncernen kommer bland annat vara att det som tidigare kunde betraktas som goodwill nu i större utsträckning kommer att allokeras till immateriella tillgångar. Exem¬pel på immateriella tillgångar som är relevanta för Lagercrantz Group-koncernen är kund¬relationer, varumärken och teknologi. Enligt undantagsreglerna i IFRS 1 kan ett bolag avstå från retroaktiv tillämpning av IFRS 3, antingen för samtliga förvärv och samgåenden genom¬förda före den 31 mars 2004 eller för samtliga förvärv och samgåenden före ett visst datum. Lagercrantz Group-koncernen väljer att utnyttja undantagsregeln i övergångsreglerna och klassificerar endast om förvärv och samgåenden gjorda fr o m augusti 2002 enligt IFRS 3. Tillämpningen av IFRS 3 innebär att viss goodwill omklassificerats till identifierbara immateriella tillgångar (kundkontrakt och varumärke) som skrivs av enligt tillgångens bedömda nyttjandeperiod samt att kvarvarande goodwill inte skrivs av linjärt utan årlig prövning görs om huruvida nedskrivningsbehov föreligger. De återlagda goodwillavskrivningarna har inte medfört något nedskrivningsbehov. Effekten av IFRS 3 på balansräkningen per 2004-03-31 är att goodwill minskar med 12 MSEK och att övriga immateriella anläggningstillgångar ökar med 6 MSEK. Motsvarande effekt per 2005-03-31 är minskad goodwill med 8 MSEK och ökade immateriella anläggningstillgångar med 5 MSEK. Påverkan på rörelseresultatet 2004/05 är netto -1 MSEK. Lagercrantz Group har genomfört nedskrivningstester av goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar som inte skrivs av per 31 mars 2005. Enligt dessa tester föreligger inget nedskrivningsbehov. IAS 16 Materiella anläggningstillgångarI enlighet med IAS 16 skall anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång delas upp på varje del av en materiell anläggningstillgång som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde. Varje del av tillgången skall skrivas av separat. För Lagercrantz Group-koncernen innebär detta att koncernens fastigheter delas upp på betydande delar av respektive fastighet och skrivs av separat, vilket kan innebära att olika delar av en fastighet skrivs av över olika nyttjandeperioder. Som ett resultat av IAS 16 minskar tillgångsposten materiella anläggningstillgångar (fastigheter) med 1 MSEK per 2004-03-31 samt 2005-03-31. Effekten på rörelseresultatet 2004/05 uppgår till 0 MSEK. IAS 19 Ersättningar till anställdaKoncernen tillämpar från och med 1 april 2004 RR 29 Ersättningar till anställda, vilken i allt väsentligt överensstämmer med IAS 19. Kartläggningen av pensionsskuld påverkade det egna kapitalet med -3 MSEK per 31 mars 2004. Denna justering är redovisad från 1 april 2004 enligt tidigare redovisningsprinciper. IAS 12 InkomstskatterKoncernens skattekostnad och uppskjuten skatteskuld påverkas av att skatt beaktas på sådana immateriella anläggningstillgångar som inte klassificeras som goodwill i enlighet med IFRS 3. Effekten i resultaträkningen 2004/05 uppgår till 2 MSEK. Effekten i balansräkningen uppgår till 1 MSEK per 2004-03-31 och 2005-03-31 i form av uppskjuten skatteskuld. IAS 1 Utformning av finansiella rapporterEnligt IAS 1 skall minoritetsintresse redovisas som en separat komponent i eget kapital i balansräkningen. I resultaträkningen skall minoritetens andel av årets resultat ingå som en del i nettoresultatet. I stället skall årets resultat hänförligt till ägarna av moderbolaget respektive minoritetsägarna i dotterbolag specificeras under nettoresultatet. Vid övergång till IFRS klassificeras det som enligt tidigare redovisningsprinciper angetts som avsättningar som lång- eller kortfristig skuld.IAS 21 Effekter av ändrade valutakurserEnligt IAS 21 ska omräkningsdifferenser anges som en separat komponent i eget kapital. Vid övergången till IFRS har Lagercrantz Group utnyttjat undantagsregeln i IFRS 1 och nollställt ackumulerade omräkningsdifferenser i eget kapital hänförliga till verksamheter med annan funktionell valuta än svenska kronor per 31 mars 2004. Justeringen innebär en omflyttning inom ramen för koncernens egna kapital. Som följd av detta justeras den koncernmässiga reavinsten vid försäljning av utländska bolag med -1 MSEK under 2004/05.IAS 39 Redovisning och värdering av finansiella instrumentI enlighet med reglerna för övergång till IFRS tillämpas IAS 39 Redovisning och värdering av finansiella instrument enbart i de delar av redovisningen som avser 2005/06. I och med införandet kommer samtliga finansiella derivat, såsom exempelvis valutaterminer,valutaswapar och inbyggda derivat i inköps- och försäljningsavtal, att i enlighet med IAS 39 löpande marknadsvärderas. Första gången detta sker för Lagercrantz Group-koncernen är per 1 april 2005. Koncernen har därför genomfört en inventering av vilka finansiella derivat som finns i koncernen. För närvarande använder koncernen primärt valutaklausuler i kund- och leverantörskontrakt för att reducera effekten av valutakursfluktuationer. De finansiella derivatinstrument som används har anskaffats för att säkra värdet av framtida kassaflöden. Effekten av marknadsvärdering per 31 mars 2005 av finansiella derivat uppgår till 0 MSEK. [REMOVED GRAPHIC]Se bifogad PDF för tabellerStockholm den 22 augusti 2005Lagercrantz Group AB (publ)För ytterligare information kontakta:Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF