Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Groups styrelse beslutar om återköp av egna aktier

19:22 / 24 August 2005 Lagercrantz Press release

Styrelsen i Lagercrantz Group AB har idag fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av bolagsstämman den 24 augusti 2005 att för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Enligt styrelsens beslut skall högst så många aktier förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Lagercrantz Group AB innehar 1 836 423 aktier av serie B. Vid ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 beslutades om indragning av 1 500 000 av dessa. Efter registrering av indragningen uppgår antalet aktier som Lagercrantz Group AB innehar till 336 423 st. och det totala antalet aktier i bolaget till 24 414 232 st.

Stockholm den 24 augusti 2005

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF