Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar K&K i Finland.

12:54 / 17 October 2006 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i K&K Active Oy och K&K Sales Oy. Säljare är tre privatpersoner.

K&K Active är en värdeadderande distributör av system och komponenter inom telekommunikation och för accessnät. Bolaget har varit verksamt sedan 1994 och har under en lång period uppvisat en god intjäningsförmåga och stark omsättningstillväxt. Under 2005 omsatte bolaget 4,3 MEUR med ett rörelseresultat om 1,0 MEUR. Bolaget har 11 anställda. Bolaget har genom god produktkunskap, starka leverantörer, effektiv logistik och teknisk support byggt upp en stark marknadsposition inom utvalda nischer. Kunderna utgörs huvudsakligen av telekommunikations- och bredbandsoperatörer.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommentarer förvärvet: ”K&K Active är ett intressant tillskott till Lagercrantz Group. Bolaget och dess ägare, som också kommer att kvarstå i bolaget, har mycket framgångsrikt byggt en stark position för K&K Active tack vare teknisk framsynthet och levererad kundnytta.”

Som en del i affären förvärvas även bolaget K&K Sales Oy. K&K Sales verksamhet är försäljning av fiberoptiska lösningar. Bolaget omsatte under 2005 cirka 0,7 MEUR med ett rörelseresultat om knappt 0,2 MEUR.

Köpeskilling för verksamheterna i K&K Active och K&K Sales uppgår till 3,35 MEUR samt ersättning för bolagens nettokassa. Tilläggsköpeskilling kan därutöver utgå baserat på uppnått resultat över ett tröskelvärde om knappt 0,7 MEUR per år under en treårsperiod. Förvärven förväntas ge ett positivt tillskott till vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. Bolagen kommer att ingå i division Communications från och med den 1 november 2006.

Stockholm den 17 oktober 2006

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

___________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsatte drygt 1 600 MSEK under 2005/06 och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på Nordiska Listans segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF