Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 23 augusti 2006

19:36 / 23 August 2006 Lagercrantz Press release

Vid årsstämman i Lagercrantz Group AB beslutades bland annat följande:

Utdelning Utdelningen fastställdes till 1,00 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005/2006 års förvaltning.

Styrelse Stämman beslutade in enlighet med valberedningens förslag.

Följande styrelseledamöter omvaldes: Pirkko Alitalo Anders Börjesson Tom Hedelius Lennart Sjölund

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group, valdes in i styrelsen.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Valberedning Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per den 31 december 2006 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Ändring av bolagsordning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär en anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen.

Principer för ersättning till företagsledningen Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledande befattningshavare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ett 3 årigt återkommande program där ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner på återköpta aktier till marknadsvärde. Antalet utestående köpoptioner utgivna enligt programmet får inte motsvara mer än 3 procent av totala antalet utestående aktier. Stämman beslutade vidare att i samband med årsstämman 2006 utställda högst 255 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier under perioden 20 september 2009 till och med den 20 december 2009. Premien för optionerna skall motsvara marknadsvärdet baserat på bland annat aktiens genomsnittskurs under mätperioden fr.o.m. 31 augusti 2006 t.o.m. 13 september 2006. Lösenkursen skall fastställas till 125 % av aktiens genomsnittskurs under samma mätperiod. Programmet skall omfatta maximalt 35 personer. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet skall en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt alltjämt är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Kostnaderna för programmet (tilldelning 2006) beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 255 000 av bolagets återköpta aktier för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock inte över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Stockholm den 23 augusti 2006

Lagercrantz Group AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsatte drygt 1 600 MSEK under 2005/06 och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF