Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Incitamentsprogram fulltecknades

11:45 / 14 October 2008 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2008 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i koncernen om maximalt 180 500 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2008 att omfatta 27 medarbetare i koncernen.

Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 36,80 SEK (vilket motsvarar 125 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 4 september– 17 september 2008). Lösentidpunkten är mellan 27 september – 27 december 2011.

Stockholm den 14 oktober 2008

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-10-14 kl . 11.45.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 800 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF