Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport perioden 1 april – 30 september 2008

13:15 / 11 November 2008 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för 6 månader 2008/09 ökade till 1 053 MSEK (1 048).

• Rörelseresultatet ökade med 14 % till 65 MSEK (57), motsvarande en rörelsemarginal om 6,2 % (5,4 %). Resultatet inkluderar poster av engångskaraktär om –3 MSEK mot +2 MSEK föregående år.

• Resultat efter finansiella poster ökade till 61 MSEK (52).

• Kvartal två ökade omsättningen till 521 MSEK (515). Rörelseresultatet kvartal två var 32 MSEK (29) inklusive engångsposter om –3 MSEK (0).

• Resultat efter skatt för 6 månader ökade till 42 MSEK (38).

• Resultat per aktie uppgick till 1,87 SEK (1,61) under första halvåret. För den senaste 12-månadersperioden var resultat per aktie 4,20 SEK.

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 % (18 %) för den senaste 12-månadersperioden. Soliditeten uppgick till 43 % vid periodens slut.

Lagercrantz Group:s koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 15.00. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 332347#. Presentationen läggs ut innan kl 15.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com. Välkommen!

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-11-11 klockan 12:45.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 800 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF