Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förslag till incitamentsprogram i Lagercrantz Group

14:57 / 25 June 2008 Lagercrantz Press release

Styrelsen i Lagercrantz Group har beslutat att föreslå att årsstämman 2008 fattar beslut om att erbjuda chefer och ledande befattningshavare i koncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier i bolaget.

Förslaget bygger på det av årsstämman 2006 beslutade treåriga återkommande programmet där cirka 1/3 av köpoptionerna skall ställas ut vid årsstämman 2006, cirka 1/3 vid årsstämman 2007 och cirka 1/3 vid årsstämman 2008. Det totala antalet optioner under dessa tre år skall inte uppgå till mer än cirka 3,0 % av det utestående antalet aktier, återköpta aktier inkluderat. Till årsstämman 2008 (tilldelning 2008) föreslår styrelsen att 180 500 optioner på återköpta aktier av serie B erbjuds maximalt 35 medarbetare i koncernen. Tilldelning 2006 och 2007 har uppgått till totalt 515 000 köpoptioner. Storleken på tilldelning 2008 är baserat på att stämman 2008 fattar beslut om indragning av en del av de återköpta aktierna, motsvarande det antal som inte åtgår för att täcka bolagets åtagande i incitamentsprogram.

I syfte att uppmuntra deltagande i programmet kommer Lagercrantz att subventionera erbjudandet. Effekten på vinst per aktie, enligt indikativa värderingar, är marginell vid fullt deltagande.

Löptiden för köpoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre år. Övriga huvudsakliga villkor för programmet kommer att tillkännages i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman i slutet av juli.

Stockholm den 25 juni 2008

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Börjesson, styrelsens ordförande, tel +46 8 700 66 70. Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF