Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group Q1 2008/09

12:49 / 14 August 2008 Lagercrantz Press release

Perioden 1 april – 30 juni 2008

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 532 MSEK (533).

- Resultatet efter finansiella poster ökade med 35 % rensat för engångsposter föregående år. Resultat uppgick till 31 MSEK (25), där engångsposter om 2 MSEK ingår föregående år.

- Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (28) och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 % (5,3 %).

- Resultatet efter skatt ökade till 22 MSEK (18).

- Resultatet per aktie ökade med 29 % till 0,98 SEK (0,76). För den senaste 12-månadersperioden var resultatet per aktie 4,15 SEK.

- Avkastningen på eget kapital uppgick till 20 % (16 %) för den senaste 12-månadersperioden.

- Årsstämma hålls den 1 september 2008. Styrelsens förslag till utdelning är 1,50 SEK per aktie (1,25).

Lagercrantz Group:s koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 15.00. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 912468#. Presentationen läggs ut innan kl 15.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com. Välkommen!

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-08-14 klockan 12.30. _____________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF