Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Ändring av antalet röster och aktier

08:30 / 30 September 2008 Lagercrantz Press release

Härmed meddelas att antalet röster och aktier i Lagercrantz Group ändrats under september månad. Anledningen till ändringen är den indragning utan återbetalning av 1 240 923 aktier av serie B som bolaget med stöd av beslut från tidigare årsstämmor återköpt. Beslutet om indragning fattades på årsstämman den 1 september 2008.

Aktiekapitalet har genom indragningen nedsatts med 2 481 846 SEK. Dock har Lagercrantz Group genomfört en samtidig fondemission om 2 549 000 SEK varvid aktiekapitalet och det bundna egna kapitalet återställts till fullo.

Antal aktier och röster i Lagercrantz Group före och efter ändringar framgår av nedanstående tabell:

    Antal A-aktier  Antal B-aktier Antal röster Antal aktier Före    1 094 654  23 319 578 34 266 118 24 414 232 Efter indragning och fondemission 1 094 654  22 078 655 33 025 19 23 173 309

Aktier av serie A har ett röstvärde om 10 röster per aktie och serie B en röst per aktie. Aktie-kapitalet uppgår till 48 895 618 SEK efter förändringen. Lagercrantz Groups innehav av egna aktier uppgår till 695 500 aktier av serie B.

Stockholm den 30 september 2008

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-09-30 kl 08:30.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 800 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF