Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group Q2 2009/10

12:21 / 11 November 2009 Lagercrantz Press release

1 april–30 september 2009 (6 månader)

  • Nettoomsättningen första halvåret 2009/10 uppgick till 837 MSEK (1 053).
  • Efterfrågan har stabiliserats under det andra kvartalet.
  • Rörelseresultatet första halvåret 2009/10 uppgick till 25 MSEK (65). Rörelsemarginalen minskade till 3,0 procent (6,2).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 21 MSEK (61) och resultat efter skatt till 15 MSEK (42).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,68 SEK (1,87). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 1,86 SEK (3,05 för räkenskapsåret 2008/09). Avkastning på eget kapital var 9 procent för den senaste tolvmånadersperioden (21).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 27 MSEK (25) under perioden. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 6,31 SEK (6,15 för räkenskapsåret 2008/09).
  • Nettolåneskulden exklusive pensionsskulder minskade till 41 MSEK från 98 MSEK för ett år sedan. Soliditeten uppgick till 50 procent vid periodens slut (49 vid räkenskapsårets ingång). 1 juli–30 september 2009 (andra kvartalet)
  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 403 MSEK (521).
  • Rörelseresultat uppgick till 12 MSEK (32) och rörelsemarginalen till 3,0 procent (6,1).Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-11-11 kl 12.00. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har omkring 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF