Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport perioden 1 april – 31 december 2008 (9 månader)

13:52 / 10 February 2009 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för 9 månader 2008/09 uppgick till 1 610 msek (1 610).

• Rörelseresultatet ökade med 4 % till 95 msek (91). Rörelsemarginalen ökade till 5,9 % (5,7 %). Resultatet inkluderar poster av engångskaraktär om –4 msek mot +3 msek föregående år.

• Resultat efter finansiella poster ökade till 89 msek (84) och resultatet efter skatt till 64 msek (61).

• Omstruktureringsåtgärder för att möta ett sämre konjunkturläge håller på att genomföras.

• Resultat per aktie uppgick till 2,86 sek (2,60) och rullande 12 månader till 4,20 sek.

• Avkastningen på eget kapital var 20 % (20 %) för den senaste 12-månadersperioden. Soliditeten uppgick till 45 %.

• Nettoskuldsättningen minskade till 124 msek (205) och nettoskuldsättningsgraden till 0,2 (0,5) jämfört med för 12 månader sedan.

• Valberedning utsedd enligt beslut av årsstämman 2008.

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen uppgick till 557 msek (562).

• Rörelseresultatet uppgick till 30 msek (34) inklusive engångsposter om –1 msek (+1). Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 % (6,0 %).

Lagercrantz Group:s koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 15.00. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 332347#. Presentationen läggs ut innan kl 15.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com. Välkommen!

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-02-10 kl 13:20. _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 800 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF