Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förslag till incitamentsprogram i Lagercrantz Group

08:00 / 22 July 2009 Lagercrantz Press release

Styrelsen i Lagercrantz Group har beslutat att föreslå att årsstämman 2009 fattar beslut om att erbjuda ledande befattningshavare i koncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier i bolaget.

Antalet köpoptioner som skall kunna utgivas skall vara högst 255 000. Rätt att förvärva köpoptionerna skall tillkomma maximalt 35 ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Polen.

Löptiden för köpoptionerna skall vara 3 år. Vid fullt utnyttjande av köpoptionerna kan högst 255 000 aktier av serie B i bolaget komma att förvärvas inom ramen för köpoptionsprogrammet, vilket motsvarar cirka 1,1 % av det totala antalet utestående aktier (av såväl serie A som serie B och med förbehåll för eventuell omräkning) och cirka 0,8 % av totala antalet röster i bolaget. I syfte att uppmuntra deltagande i programmet kommer Lagercrantz att subventionera erbjudandet.

Effekten på vinst per aktie, enligt indikativa värderingar, är marginell vid fullt deltagande.

Övriga huvudsakliga villkor för programmet kommer att tillkännages i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman 2009.

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-07-22 kl 8.00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 000 MSEK och har omkring 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF