Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group Q1 2009/10

12:41 / 21 July 2009 Lagercrantz Press release

Perioden 1 april – 30 juni 2009 (3 månader)

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 434 MSEK (532). • Under kvartalet fortsatte anpassningen av verksamheterna inom koncernen till den lägre efterfrågan. Åtgärderna omfattar framför allt aktiviteter för att sänka kostnader och rörelsekapital. • Rörelseresultatet för första kvartalet 2009/10 uppgick till 13 MSEK (33). Rörelsemarginalen minskade till 3,0 procent (6,2). • Resultat efter finansiella poster uppgick till 10 MSEK (31) och resultatet efter skatt till 7 MSEK (22). • Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,98). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultatet per aktie till 2,39 SEK. • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 6,36 SEK för den senaste tolvmånadersperioden (6,15 SEK för räkenskapsåret 2008/09). • Avkastningen på eget kapital var 11 % för den senaste tolvmånadersperioden (20 %) och soliditeten uppgick till 52 % vid periodens slut (49 % vid räkenskapsårets ingång). • Årsstämma hålls den 31 augusti 2009. Styrelsens förslag till utdelning är 1,50 SEK (1,50) per aktie.


Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-07-21 kl 12.20. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 000 MSEK och har omkring 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF