Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

12:00 / 30 September 2009 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2009 beslutade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 255 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2009 att omfatta 23 medarbetare i koncernen.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris om 2,00 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ), Corporate Finance. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 31,10 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 7 september– 18 september 2009). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 30 september 2012.

Stockholm den 30 september 2009

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-09-30 kl 12.00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 000 MSEK och har omkring 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF