Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Försäljning av egna aktier

11:15 / 3 December 2010 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har per 2010-12-02 sålt 47 433 B-aktier till anställda inom koncernen i enlighet med det av årsstämman 2007 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i koncernen och därmed passerat under 5 procent av antalet aktier. Lagercrantz Group AB äger efter avyttringen 1 141 767 B-aktier motsvarande 4,9 % av kapitalet och 3,5 % av rösterna.

Försäljning har skett i samband med lösen av köpoptioner på återköpta aktier av serie B till den i programmet fastställda lösenkursen om 44,40 SEK per köpoption. Sista dag för lösen i programmet är den 21 december 2010.

Antalet aktier och röster i Lagercrantz Group uppgår till:

Aktieslag Aktier Röster A-aktier   1 094 654    10 946 540    B-aktier (inkl återköpta) 22 078 655    22 078 655    Totalt 23 173 309    33 025 195

Stockholm den 3 december 2010

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70, eller http://www.lagercrantz.com/

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-12-03 kl 11:15.  _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt 2 000 MSEK och har drygt 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.