Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

DELÅRSRAPPORT - Lagercrantz Group Q3 2009/10

11:31 / 9 February 2010 Lagercrantz Press release

1 april–31 december 2009 (9 månader)

  • Nettoomsättningen för 9-månadersperioden uppgick till 1 285 MSEK (1 610).
  • Rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (95), motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 procent (5,9). Resultatet inkluderar poster av jämförelsestörande karaktär om –1 MSEK mot –4 MSEK föregående år.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 39 MSEK (89) och resultat efter skatt till 29 MSEK (64).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,32 SEK (2,86) och för den senaste tolvmånadersperioden till 1,50 SEK (3,05 för räkenskapsåret 2008/09). Avkastning på eget kapital var 7 procent för den senaste tolvmånadersperioden (20).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 45 MSEK (81). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 4,60 SEK.
  • Nettolåneskulden exklusive pensionsskulder minskade till 26 MSEK från 66 MSEK för ett år sedan. Soliditeten uppgick till 51 procent vid periodens slut (49 vid räkenskapsårets ingång).
  • Valberedning utsedd i enlighet med beslut av årsstämman 2009.1 oktober–31 december 2009 (tredje kvartalet)
  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 448 MSEK (557).
  • Rörelseresultat uppgick till 20 MSEK (30) och rörelsemarginalen till 4,5 procent (5,4). Poster av jämförelsestörande karaktär om –1 MSEK (–1) ingår i resultatet.Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh och finansdirektör Niklas Enmark i ett "SmartMeeting" telefonmöte klockan 15.00. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentationen läggs ut strax innan mötet på www.lagercrantz.com/rapport.

Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller på bolagets hemsida: http://www.lagercrantz.com/rapport

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de tre divisionerna Electronics, Production Services och Communication.

Show as PDF